Traffy ITS Cast ตอนที่ 25 : รถยนต์สื่อสารและพลังงานสะอาด

3048032-inline-i-2-this-gadget-lets-drivers-fight-road-rage-with-emoticons-copy

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • Safety Truck รถบรรทุกลดอุบัติเหตุ
 • การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในปี 2014 ไม่เพิ่มขึ้นในรอบ 40 ปี !!!
 • รถโฟล์กยืนยันใครๆ ขับต่อหลังรถโฟล์กแล้วจะปลอดภัย ไม่เชื่อดูบิลบอร์ดหลังรถเมล์คันนี้สิ!
 • กรุงเทพฯ ประกาศเป็นเมืองคาร์บอนต่ำในปี 2020
 • Google Maps เตือนว่ากำลังขับข้ามทางรถไฟ
 • กระบี่ มีศักยภาพเป็นเมืองพลังงานหมุนเวียนในปี 2020
 • รถยนต์ส่งยิ้ม
 • Solar Impulse เครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังอยู่ในทริปบินรอบโลก
 • ชีวิตดี๊ดี…ไม่มีรถยนต์หนึ่งเดือน

Read more of this post

NECTEC Talk on Data Science and Big Data Analytics Experience & Showcases

NECTEC Talk

NECTEC Talk on Data Science and Big Data Analytics
Experience & Showcases

5 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-15:30 น

ณ ห้องบุษกร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


กำหนดการ

 • 13:15-13:30 ลงทะเบียน
 • 13:30-13:00 Fraud Detection โดย คุณจรัล งามวิโรจน์เจริญ, Lead Data Scientist บริษัท Booz Allen Hamilton
 • 14:00-14:30 Mobility Mining: Understanding Human in Crisis from Large-Scale Cell Phone Network Data โดย ผศ.ดร. ธีรยุทธ โหรานนท์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 14:30-15:00 Facebook Fan Page Relationship Discovery โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 15:00-15:30 โลกอาชญากรรม vs เครื่องมืออัจฉริยะ โดย นางสาวรุจิรา สง่าแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานสืบสวนและงานข่าวกรอง บริษัท Netsurplus Co., Ltd.

ดำเนินรายการโดย ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

ลงทะเบียนล่วงหน้า: https://m.facebook.com/events/120949481579060

ติดตามทาง Youtube: its.nectec.or.th

Live Blog: www.facebook.com/traffy.in.th

getTravelTime

Description:

ให้บริการเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link)

ให้บริการเวลาเดินทางรวม จากรายการช่วงถนนที่กำหนดให้ (Sum Link Travel Time)

URL:

http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=id1,id2,id3

API Status:

Online

Output Formats:

JSON

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Required Parameters :

หมายเหตุ: รายละเอียดของช่วงถนนจาก getLinkInfo

linkid= linkid หรือ รายการของ linkid คั่นด้วย “,” เป็นจำนวนเต็ม 
Example:http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=59866,102057,114019

Response :

หมายเหตุ เวลาเดินทาง (traveltime) หน่วยเป็นนาที
gettraveltime-response

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร

A_Beautiful_Mind_Poster

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร
 • ชีวประวัติของ John Nash และ A Beautiful Mind
 • ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร

Read more of this post

เตรียมพร้อม ภาพจากกล้อง CCTV หน้าศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กำลังจะมา

20150618152615

ถนนหน้าศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ทางทีมงานมีความร่วมมือกับศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เตรียมพบกับภาพจากกล้อง CCTV ใหม่ เร็วๆ นี้ ครับ

getHeading

Description :

ให้ข้อมูลทิศทางที่รถกำลังวิ่งไป (Heading) ของข้อมูล GPS จุดที่ 1  โดยใช้ข้อมูล GPS 2 จุด คำนวณจากจุดที่  1 ไปจุดที่ 2  มีหน่วยเป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ

URL:

http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getHeading&latitude1=…&longitude1=…&latitude2=…&longitude2=&#8230;

API Status:

Online

Formats: (Click for sample output)

JSON

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*latitude1  = ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 1

*longitude1 = ค่า longitude ของจุด GPS จุดที่ 1

*latitude2  =  ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 2

*longitude2 =  ค่า longitude ของจุด GPS จุดที่ 2


Response :

JSON Example

6

เส้นสีแดงแสดงทิศทาง (Heading) จาก จุด GPS ที่ 1 สวทช (latitude=14.078606 , longitude=100.603120) ไปยังจุด GPS จุดที่ 2  อนุสาวรีชัยสมรภูมิ (latitude=13.764913 , longitude=100.538283 )

5

 

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ NECTEC / ITS ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

 1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
 2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และสิทธิบัตร
 3. ร่วมดำเนินโครงการในปัจจุบัน เช่น
  • พัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
  • โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากพลังมวลชน
 4. ร่วมดำเนินการบูรณาการงานบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ One Stop service
 5. ร่วมดำเนินโครงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการ เช่น
  • การวิเคราะห์ข้อมูบจากข้อมูลจราจรขนาดใหญ่ (Big Data)
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานดาวเดียมรังวัดรายละเอียดสูง เพื่อใช้งานได้แผนที่และการจราจร
  • การศึกษาและเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน GPS Probe National Archive
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor และกล้อง DVR ติดรถยนต์)
   เพื่อเก็บข้อมูลจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และใช้รถใช้ถนนซึ่งสอดคล้องกับ Technology Road Map ของ Nectec

คุณสมบัติสำคัญ

 • มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม
 • ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา
 • รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

ติดต่อสอบถามได้ที่ wasan@nectec.or.th, traffyteam@gmail.com

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th
หรือติดต่ออีเมล recruit@nstda.or.th

โอกาสร่วมวิจัยกับ Traffy

Traffy Team กำลังมองหานักวิจัยเพื่อเป็นแนวร่วมในการพัฒนางานวิจัยด้าน ITS ทุนสนับสนุน ในระยะเวลา 6-24 เดือน
แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. Senior Project ระดับปริญญาตรี (10,000 – 30,000 บาท)
 2. Independent Study/Thesis/Dissertation  ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (30,000 – 100,000 บาท)
 3. Research Project อาจารย์มหาวิทยาลัย (50,000 – 200,000 บาท)
 4. Commercialization งานวิจัย

ในหัวข้อดังต่อไปนี้

 • Safety in Transportation
 • Travel Time Prediction
 • Big Data Analysis on ITS
 • API Development
 • Social and Crowd-Sourcing on ITS

สนใจส่ง Proposal ไม่เกิน 2 หน้า A4 มาที่ traffyteam@gmail.com

เกณฑ์การพิจารณา

 1. แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
 2. ใช้งานได้จริง
 3. สามารถตีพิมพ์ผลงานวิชาการได้

Traffy ITS Cast ตอนที่ 23 : ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

tumblr_static_bv1ye13nd008sc80o000owok4_2048_v2

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • บริษัทต่าง ๆ ประกาศความพร้อมในธุรกิจรถยนต์ไร้คนขับ
 • อังกฤษอนุญาตให้รถไร้คนขับทดลองวิ่งในสี่เมือง
 • NASA กับรถยนต์ไร้คนขับ
 • iBeacon ป้องกันรถชน
 • ระบบเตือนคนขับ ระงับอุบัติเหตุ
 • EU จะเริ่มใช้ระบบแจ้งเตือนรถชน
 • ทวงคืนทางจักรยานผ่าน App และ Sticker

Read more of this post

Traffy ITS Cast ตอนที่ 22

QR Code for MP3

qr code for MP3

 • รถเบนซ์พลังแสงอาทิตย์
 • รถไร้กุญแจอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
 • หมวกกันน็อกอัจฉริยะ
 • จักรยานอัจฉริยะ
 • นวัตกรรมป้องกันจักรยานหายจากญี่ปุ่น
 • การออกแบบเพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่ชานชาลา

Read more of this post

%d bloggers like this: