ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม หัวหน้าห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

112 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Email: wasan@nectec.or.th Tel: 02-564-6900 ต่อ 2528

National Electronics and Computer Techbnology Center 112 Thailand Science Park Phaholyothin Road, Klong 1 Klong Luang, Pathumthani, Thailand 12120

CONTACT FORM