ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม
นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นายณพงศ์ วาณิชยพงศ์
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นายอรรถพล ก้อมมังกร
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

ร.ต.อ.นพปฎล ชะฎิล
ผู้ช่วยนักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นายสุเมธ ปานกวีรัตน์
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นายกมนัช พรหมบำรุง
ผู้ช่วยปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นายก้องเกียรติ คันทะศรี
ผู้ช่วยปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ

นายณัชพล จงวิริยานุรักษ์
ผู้ช่วยปฏิบัติการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ