1. นายศรายุทธ  กองเป็ง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  2. นายรชานนท์  พันธ์กลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  3. นางสาวจุฑารัตน์ พิมชะนก  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง