‘เนคเทค’ จัดงานหนุนวิจัย-พัฒนา 23-24 ก.ย.นี้

Pic_112386

“เนคเทค” จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทค ประจำปี 2553 ดึงผลงานวิจัยพัฒนาพันธกิจรอบด้าน พร้อมใช้เทคโนโลยีไอซีทีกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ ในวันที่ 23-24 ก.ย. ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSPCC)  จ.ปทุมธานี…

จาก การคาดการณ์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า จะเกิดการปฏิรูปการทำธุรกิจจากธุรกิจบนฐานของสินค้า ไปสู่ธุรกิจบนฐานของบริการ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้รูปแบบการธุรกิจเปลี่ยนไปเท่านั้น แต่การปฏิรูปธุรกิจในครั้งนี้จะนำไปสู่การเคลื่อนตัวของระบบเศรษฐกิจ จากระบบเศรษฐกิจฐานการผลิต ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานบริการ อันนำมาทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อระบบธุรกิจอุตสาหกรรมในทุกสาขา ซึ่งธุรกิจที่ตระหนักและพร้อมเท่านั้นที่จะสามารถมองเห็นแนวโน้มนี้ และหยิบคว้ามาเป็นโอกาสทางธุรกิจ ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ฐานบริการของประเทศ

นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค กล่าวว่า เนคเทคได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2553 หัวข้อ “บทบาทการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ” ในวันที่ 23-24 ก.ย.53 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSPCC)  จ.ปทุมธานี

ทั้งนี้ ในงานจะมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจ อาทิ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง ทิศทางการวิจัยพัฒนาด้านไอซีที เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ โดย นายวีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การบรรยายพิเศษเรื่อง แข่งอย่างไรในเศรษฐกิจฐานบริการ โดยนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs: SIGA สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การบรรยายพิเศษเรื่อง การเตรียมความพร้อมและการสร้างขีดความสามารถด้านไอซีที เพื่อรองรับเศรษฐกิจฐานบริการ โดยนายมนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการนโยบายไอซีที มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานบริการ ซึ่งนำเสนอผลงานวิจัยภายใต้แนวคิด ถนนวิจัย แยกไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยจะคัดเลือกผลงานที่สอดคล้องกับรูปแบบของงานเป็นหลัก โดยนำเสนอผลงานวิจัยที่กำลังเป็นที่สนใจและสอดคลองกับปัญหาในปัจจุบัน อาทิ ผลงานทางด้านการแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศ  ระบบมาตรฐาน การออกแบบทางวิศวกรรม  เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีเครือข่ายและการป้องกันภัยทางด้านไอที เป็นต้น โดยผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nectec.or.th/ace2010

ผู้ อำนวยการ เนคเทค กล่าวต่อว่า ผลงานวิจัยพัฒนาของเนคเทคประจำปีงบประมาณ 2553 โดยในปีนี้ ได้เสริมสร้างขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาประเทศ และดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอย่างได้ผล โดยได้สรุปผลงานตามพันธกิจที่สำคัญ ดังนี้

พันธกิจด้านการวิจัยพัฒนา อาทิ โครงการวิจัยกล้องช่วยวินิจฉัยและตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นอัฉริยะ เป็นงานวิจัยที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยวารสารวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ เดือนก.ค.-ส.ค.53 ได้เลือกบทความวิชาการเรื่อง กล้องช่วยวินิจฉัย และตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้นอัจฉริยะ ให้ตีพิมพ์บนหน้าปกของเล่มงานวิจัยพัฒนาชิ้นนี้ โดยได้รับทุนการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากสภาวิจัยแห่งชาติ และเนคเทค/สวทช. พร้อมมีความร่วมมือทางวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ ไวแมกซ์ ระบบการสื่อสารระหว่าง ยานพาหนะ หรือ คาร์ทอล์ก โครงการพัฒนาดนตรีสามมิติ

พันธกิจด้านการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี อาทิ โครงการจัดทำฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอล เครื่องตรวจจับเท็จแบบไม่สัมผัส ระบบวางแผนท่องเที่ยวด้วยสมาร์ทโฟนและเว็บไซต์ www.pi-pe.org อุปกรณ์แจ้งเตือนกรณีเครื่องยนต์มีความร้อนผิดปกติ ระบบสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลชุดตรวจวัดแรงดันน้ำของเขื่อน ทราฟฟี่ แอพลิเคชั่นรายงานสภาพจราจรทั่วกรุงเทพฯ บนสมาร์ทโฟน สร้างเสียงจากข้อความด้วย วาจา เครื่องตรวจบัตรเครดิตปลอม

พันธกิจ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การจัดการแข่งขันไทยแลนด์ไอวีทีคอนเทสต์ เฟสติวัล 2010 (Thailand ICT Contest Festival 2010) ซึ่งในปีนี้ เยาวชนไทยได้คว้ารางวัลรางวัลแกรนด์อวอร์ด (Grand Awards) ประเภททีม และเดี่ยว จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก (Intel International Science and Engineering Fair : Intel ISEF 2010) จัดขึ้นที่เมืองซานโฮเซ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 8-14 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนมากกว่า 1,600 คน จาก 50 กว่าประเทศเข้าร่วมในการแข่งขัน

พันธกิจด้านการวิจัย นโยบายและโครงส้รางพื้นฐาน อาทิ การสำรวจตลอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ต และในปีนี้ เนคเทคยังได้ร่วมดำเนินโครงการจัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารของประเทศไทย ระยะพ.ศ. 2554-2563 (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที

โดย ทีมข่าวไอทีออนไลน์
19 กันยายน 2553, 16:30 น.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s