NAzT’ Blog เขียนแนะนำวีธีการดึงภาพจราจรจากกล้อง CCTV ผ่าน Traffy API ด้วย ​Drupal 7 ไว้ที่ http://www.together.in.th/view-cctv-camera-using-traffy-api-and-drupal7/

ตัวอย่างภาพแสดงผล http://www.together.in.th/drupal/traffy/test/getCCTV

ใครสนใจนำภาพจราจรไว้ติดไว้บนเว็บของตนเองหรือเว็บบริษัท เชิญสมัครสมาชิกได้ที่ http://api.traffy.in.th/apis/