งานแถลงข่าวและเสวนา Traffy API

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่ง ชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จะจัดให้มีการแถลงข่าวและเสวนา “การประยุกต์ใช้ข้อมูลจราจรอย่างสร้างสรรค์ในโลกไอที สำหรับองค์กรและนักพัฒนา” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ กลุ่มนักเรียน นักศึกษา นักพัฒนา รวมถึงผู้ประกอบการและองค์กรต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลจราจรในรูปแบบต่างๆ และนำไปต่อยอดในงานวิจัย เชิงสาธารณะประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์ในธุรกิจ โดยศูนย์ฯ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

13:00 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมเสวนา

13:20 น. ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)
แถลงข่าว “เป้าหมายและทิศทางของ Traffy API ในปัจจุบันและอนาคต”

13:30 น. นำเสนอ ศักยภาพและแนวทางนำข้อมูลจราจร Traffy API เพื่อต่อยอด

  • ดร.กัลยา อุดมวิทิต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจัยจากหน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ เนคเทค

14:00 น. เสวนาในหัวข้อ “แนวทางการนำ Traffy API ไป ต่อยอดเพื่อสร้างคุณค่าแก่สังคมและเศรษฐกิจ” (บันทึกเทปเพื่อออกรายการ IT People)

ผู้ร่วมเสวนา
ดร. ภาสกร ประถมบุตร
อุปนายกสมาคมขนส่งและจราจรอัฉจริยะไทย

คุณติยาภรณ์ วงศ์เลิศวาทิก
ผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินรายการ Nation TV

คุณเจษฎา จงสุขวรากุล
หัวหน้าโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย

คุณณัฐ วีระวรรณ์
นักพัฒนาซอฟต์แวร์

คุณธนาสิทธิ์  ศิริโภคากุล
หัวหน้าฝ่ายการตลาดระหว่าง ประเทศ
โรงพยาบาล บี เอ็น เอช (BNH Hotel)

ดำเนินรายการโดย คุณวิชัย วรธานีวงศ์
ผู้ดำเนินรายการ IT People สถานีวิทยุโทรทัศน์ T-NEWS

15:00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 15 นาที

15:15 น. หารือแนวทางการนำ Traffy API ไปใช้งานและพัฒนา

  • กลุ่ม 1 – อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
  • กลุ่ม 2 – นักพัฒนา
  • กลุ่ม 3 – องค์กรหรือผู้ใช้งาน

16:00 น. ชมนิทรรศการและตอบข้อซักถามเพิ่มเติม (บริเวณหน้าห้องประชุม)

  • ระบบการวัดและกระจายข่าวสารสภาพจราจรผ่านเครือข่ายการสื่อสารระหว่างยานพาหนะในรูปแบบแอดฮอก (ชนะการประกวด NSC 2011) โดยนายวัชรินทร์ ศรีพงษพันธุ์กุล อ.ที่ปรึกษา นายชัยพร ใจแก้ว
  • ระบบการวัดสภาพรถติดจากเสียงในท้องถนน (Traffic Speech)  โดย Theerawit Wilaiprasitporn, Piyapat Saranrittichai, Rungsiman Nararatwong, Tammachat Dumrongjak

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ี่ ที่นี่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s