คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น

User Interface ของโปรแกรม Quantum GIS (Version 1.7.0)

User Interface

—————————————————————————————————————————

Menu Bar

1. Menu Bar คือ แถบเมนูเป็นที่เก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม การเรียกใช้งานแถบเมนูทำได้โดยการเลื่อนเมาส์มาว่างที่ชื่อเมนูที่ต้องการเปิด แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามรายการคำสั่ง เมื่อต้องการใช้ คำสั่งใด ๆ ก็ให้คลิกเมาส์ที่คำสั่งนั้น โปรแกรมก็จะทำการเรียกใช้งานคำสั่งนั้น ๆ ถ้าคำสั่งนั้นมีเมนูย่อย ๆ โปรแกรมก็จะแสดงรายการคำสั่งย่อย ๆ ออกมาให้เลือกต่อไป ซึ่งมีคำสั่งทั้งหมดได้แก่ File, Edit, View, Layer, Settings, Plugins, Vector และ Help

Tools Bar

2. Tools Bar คือ แถบเครื่องมือ เป็นสัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้แทนคำสั่งต่าง ๆ แถบเครื่องมือที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่มากมายหลายชุดด้วยกัน แต่แถบเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ถูกแสดงให้เห็นทั้งหมดในโปรแกรม

3.  Layers คือ เป็นการแสดงให้เห็นแต่ละประเภทของชั้นข้อมูลตามสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับสารบัญบล็อก (Table of Content: TOC) ของ ArcGIS Desktop, ArcView

4. Map Display คือ การแสดงแผนที่ ที่เราได้ทำการนำเข้าข้อมูลมาในแต่ละประเภท

5. Map Coordinate at mouse curser position คือ แสดงค่าพิกัดบนแผนที่ เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปที่ในบริเวณ Map Display ค่าพิกัดก็จะเปลี่ยนไปด้วย

6. Current Map Scale คือ มาตราส่วนแผนที่

—————————————————————————————————————————

การนำเข้าข้อมูล Shapefile

Shapefile คือไฟล์ที่เก็บข้อมูลเวคเตอร์และชั้นข้อมูล(Layer)แต่ละประเภทไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง กล่าวคือ ถ้า Shape File หนึ่งเป็นประเภท Polygon ไฟล์นั้นก็จะไม่สามารถแทรก, เพิ่ม ข้อมูล ประเภท Line หรือ Point ได้ ซึ่ง Shape File หนึ่งๆจะประกอบด้วยไฟล์อย่างน้อย 3 ไฟล์ที่มีการอ้างถึงกันและกันและไม่สามารถขาดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งไปได้ ได้แก่

ไฟล์ประเภท (.shp) ไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลเวคเตอร์แต่ละประเภทไว้ซึ่งแต่ละเวคเตอร์ประกอบเป็น Shape File นั้นจะอ้างอิงพิกัด UTM

ไฟล์ประเภท (.dbf) ไฟล์นี้จะประกอบไปด้วยข้อมูลในรูปแบบตารางฐานข้อมูลเพื่อแสดงรายละเอียดของแต่ละเวคเตอร์

ไฟล์ประเภท (.shx) ไฟล์นี้จะทำหน้าที่ผสานไฟล์ (.shp) และ (.dbf) เข้าด้วยกัน

สำหรับการนำเข้าข้อมูลมีวิธีการดังนี้ 

คลิกปุ่ม Add Vector Add Vector Layer บนแถบ Tools Bar เพื่อเลือกชั้นข้อมูลที่ต้องการ มาแสดงผลบน Map

Add shp

Display input data

Display ที่แสดงจะเป็นการเข้าข้อมูลแบบเส้น (Line) แต่จริงๆมีอีก 2 แบบ คือ จุด (Point) และ พื้นที่ปิด (Polygon)

—————————————————————————————————————————

การนำเข้าข้อมูล Raster

Raster คือข้อมูลที่เป็น ภาพถ่ายดาวเทียม, ภาพถ่ายทางอากาศ, ข้อมูลจำลองความสูงเชิงเลข (DEM)

คลิกปุ่มAdd Add Raster Layer บนแถบ Tools Bar แล้วทำการเลือกไฟล์

Select file

Map Display

—————————————————————————————————————————

การนำเข้าข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล PostgreSQL

กดปุ่มAdd Add a PostGIS Layer เพื่อกำหนดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยระบุเงื่อนไข (Creating a stored Connection)

1. เลือก New แล้วใส่รายละเอียดลงไป

2. กดปุ่ม Test Connect ถ้าขึ้น successful แสดงว่าติดต่อกับ PostgreSQL สำเร็จ แล้วคลิก OK

Test Connect

3. กดปุ่ม Connect เพื่อเรียกชั้นข้อมูลต่างๆที่ถูกจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบของแผนที่บน Map Display ทำการเลือก แล้วกดปุ่ม Add

connect

4. จะได้ข้อมูลมาแสดงผลบน Map Display

Map display

—————————————————————————————————————————

การนำเข้าข้อมูลและการกำหนดค่าพิกัดอ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Input Data and Georeferencing)

การนำเข้าข้อมูลจากเครื่อง GPS คือ เป็นการนำเอาค่าพิกัดจากเครื่อง GPS ที่ทำการวัดตำแหน่งของจุดที่ต้องการสำรวจแล้ว เราก็จะนำเอาค่าพิกัดในตำแหน่งต่างๆ มาทำการพิมพ์ใส่ใน Notepad จากนั้นจะทำการบันทึกเป็น Text file และนำเข้าด้วยโปรแกรม QGIS สำหรับ ขั้นตอนการนำเข้าข้อมูลจากเครื่อง GPS มีดังนี้

1. ใส่ค่าพิกัดที่ได้จากเครื่อง GPS ในโปรแกรม Notepad โดยจะต้องมีสัญลักษณ์ “,” คั้นไว้ที่เพื่อแทนเป็น Column จากนั้นก็ Save ไว้ที่โฟล์เดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไว้

GPS.txt

2. ในส่วนของโปรแกรม QGIS โดยคลิกที่ปุ่มAdd Add Delimited Text Layer จากนั้นจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม browse เพื่อที่จะเลือกไฟล์ Text ที่ได้ทำการบันทึกไว้ ที่ชื่อว่า GPS.txt แล้วกด OK

Add Delimited

4. ดังนั้นจะได้ตำแหน่งค่าพิกัดจากเครื่อง GPS แสดงบน Map Display

GPS Map Display

—————————————————————————————————————————

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s