วิธีการใช้งาน Quantum Gist เชื่อมกับ PostGist Database

สำหรับโปรแกรม Quantum Gist นั้นเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงผล (Visualization) ข้อมูลเชิง Geometry ต่างๆ ให้ออกมาเป็นภาพชัดเจน ซึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยหรือต้องการจะดูข้อมูล Geometry ที่มีในฐานข้อมูล โปรแกรมนี้ก็เป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างดี

Download: http://www.qgis.org

สำหรับคู่มือนี้จะแสดงวิธีการใ้ช้งานพื้นฐาน 2 แบบ คือการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อตลงในโปรแกรม และการกำหนดป้ายชื่อให้แก่ข้อมูลที่พล็อตอยู่
การนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อต

เราสามารถนำข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล PostGist (แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันใน Traffy Team) มา Plot ได้โดยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1.  กดปุ่ม

2. หากไม่เคยเซ็ต Database เลยให้กดที่ New เพื่อเพิ่ม Database ลงใน Connections List

แล้วจึงเซ็ตค่าต่างๆ ในแบบฟอร์ม

Name: กำหนดชื่อที่เราต้องการจะใช้เรียก Connection นี้ (กำหนดได้ตามใจชอบ)
Host: IP Address ของฐานข้อมูล PostGist
Database: ชื่อฐานข้อมูล PostGist ที่ต้องการ
Port: Port ของฐานข้อมูล (Default 5432)
Username/Password: ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฐานข้อมูล

3. เมื่อเพิ่มฐานข้อมูลลงในลิสต์แล้ว เลือกฐานข้อมูลดังกล่าวแล้วกดปุ่ม Connect

4. เลือก Schema และตารางที่เราต้องการได้ทันที

การแปะป้ายชื่อให้แก่ข้อมูล

ในหลายครั้งเราจำเป็นต้องแปะป้ายชื่อให้แก่ข้อมูลที่พล็อต เช่น เส้นที่พล็อตอยู่เป็นถนนชื่ออะไร จุดที่พล็อตอยู่เป็นเวลาเท่าไหร่ เราสามารถทำได้โดย

1. เลือกไปที่ Layer ของตารางที่เราเคยใส่ทางด้านซ้าย คลิ้กขวา เลือก Properties

2. เลือกไปที่แท็บ Label เลือก Display Label

3. ตรงช่อง Field Containing Label เลือก Field ที่ต้องการนำมาทำเป็นป้ายชื่อ

สำหรับข้อมูลรายละเอียดการใช้อื่นๆ สามารถอ่านได้ทีู่่ คู่มือ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s