การนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปต่อยอด (ชั่วคราว)

API ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน (คลิกเพื่ออ่านวิธีใช้และตัวอย่าง)

โดยสามารถใช้ ID และ KEY ดังนี้ (เป็น ID และ KEY ชั่วคราว)
กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานด้านล่าง

 • appid=000001
 • key=chR9Wmf0HG

ตัวอย่างบริการที่ดึงข้อมูลไป

 1. เว็บไซต์ต่างๆ
 2. iOS Application
 3. Android Application
 4. Windows Phone Application

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
Application Programming Interface (API)
และข้อมูลจราจรที่นำมาใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Traffy

เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้รับอนุญาตเข้าใจและตกลงยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลง ดังปรากฏด้านล่างนี้ และที่เนคเทคอาจเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขในภายหลังโดยมิต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How) และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Traffy (“TRAFFY”) รวมถึง Application Programming Interface (“API”) และข้อมูลจราจรที่นำมาใช้กับ TRAFFY (“ข้อมูลจราจร”) คู่มือการผลิต คู่มือการอบรม และฐานข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ TRAFFY ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY” เป็นของศูนย์เทคโนยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (“เนคเทค”) ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับอนุญาต
  • เนคเทคอนุญาตให้สิทธิผู้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ TRAFFY-API Based Service และข้อมูลจราจร ดังปรากฏในเอกสารสำหรับดาวน์โหลด ซึ่งเป็นการให้สิทธิอย่างไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้รับอนุญาตจะนำ API และข้อมูลจราจรไปใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเข้ากันได้ของ “TRAFFY และข้อมูลจราจร” กับ “ระบบปฏิบัติการของผู้รับอนุญาต” เท่านั้น เพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้ประโยชน์ซึ่ง TRAFFY ทั้งนี้ การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่รวมถึงการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของ TRAFFY เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ และการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอรับอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการอื่นใด ผู้รับอนุญาตจะตกลงเป็นหนังสือกับเนคเทคต่างหากในภายหลัง
  • เพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเข้ากันได้ของ “TRAFFY และข้อมูลจราจร” กับ “ระบบปฏิบัติการของผู้รับอนุญาต” ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลจราจรในส่วนที่ปรากฏในภาพแผนที่ของ TRAFFY ภาพจากกล้องวงจรปิด (“Closed Circuit Television หรือ CCTV”) หรือ ภาพป้ายจราจรอัจฉริยะ (“Virtual Memory System หรือ VMS”) ”) หรือแผนที่การจราจรตามที่ปรากฏ โดยจะไม่ดัดแปลงแก้ไขข้อมูล ตัดต่อหรือแสดงซึ่งบางส่วนของข้อมูลดังกล่าว กรณีมีเหตุจำเป็นในการดัดแปลงข้อมูล ตัดต่อหรือแสดงบางส่วนของข้อมูลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา การแสดงผล หรือการใช้ประโยชน์ในผลงานที่ดีขึ้น จักต้องได้รับความความยินยอมจากเนคเทคก่อน
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานส่วนที่วิจัยและพัฒนาต่อยอดโดยผู้รับอนุญาต เป็นของผู้รับอนุญาต โดยผู้รับอนุญาตตกลงจะเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดดังกล่าวแก่เนคเทค เพื่อให้เนคเทคสามารถดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาในผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดดังกล่าว
  • ผู้รับอนุญาตจะใช้ API และข้อมูลจราจรตามข้อตกลงนี้ โดยชอบด้วยกฎหมายไทย และกฎหมายของประเทศที่ผู้รับอนุญาตนำ API และข้อมูลจราจรไปใช้ประโยชน์ และรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น (หากมี) นั้นเอง
  • ผู้รับอนุญาตจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจากเนคเทคภายใต้สัญญานี้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งจะไม่โอนสิทธิ หรือให้สิทธิช่วง ให้เช่า ให้ยืม หรือใช้เป็นหลักประกันหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งสิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเนคเทค
  • กรณีการนำ TRAFFY และข้อมูลจราจร ไปใช้กับผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเข้ากันได้ของ “TRAFFY และข้อมูลจราจร” กับ “ระบบปฏิบัติการของผู้รับอนุญาต” ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งผู้รับอนุญาตจะแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งข้อความว่า “Powered by TRAFFY” ในหน้าแรกของโปรแกรมหรือการแสดงผล โดยใช้สัญลักษณ์ตามรูปแบบที่เนคเทคกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงให้บุคคลอื่นเข้าใจโดยชัดแจ้งด้วยว่าการนำชื่อ สัญลักษณ์ หรือตราของเนคเทคหรือ TRAFFY ไปใช้นั้น เนคเทคไม่ได้รับประกันผลงานส่วนที่วิจัยและพัฒนาต่อยอดโดยผู้รับอนุญาตเอง และผู้รับอนุญาตจะไม่นำชื่อ สัญลักษณ์ หรือตราของเนคเทค ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้กับการให้บริการหรือใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิ งพาณิชย์ของผู้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีที่เนคเทคให้ความยินยอมเป็นหนังสือ รวมถึงผู้รับอนุญาตยินยอมที่จะแสดงชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเจ้าของสิทธิร่วมในข้อมูลจราจร อันประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ในส่วนคำบรรยาย About ของระบบปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ผู้รับอนุญาต
 3. ผู้รับอนุญาตเข้าใจดีว่า เนคเทคไม่อาจรับผิดชอบในความเสียหายจากการใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต และ/หรือ บุคคลอืน และไม่อาจรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยหากมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้รับอนุญาตตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเอง
 4. กรณีที่ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตกเป็นโมฆะ ย่อมไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงนี้ และ/หรือ ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง
 5. เนคเทคอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ โดยแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และผู้รับอนุญาตต้องยุติการใช้สิทธิตามข้อตกลงนี้ทันทีเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง

One thought on “การนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปต่อยอด (ชั่วคราว)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s