เนื่องจากทีมงานพบว่า getVMS API http://info.traffy.in.th/getvms/

มีการแสดงผล JSON ผิด Syntax ทำให้ไม่สามารถใช้ Parser function ที่มีได้

ทีมงานได้ทำการปรับปรุงแก้ไขแล้ว

เพื่อป้องกันการเกิดปัญหากับนักพัฒนาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ทีมงานจะทำการปรับเปลี่ยนการแสดงผล JSON ให้ถูกต้องในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2555

Advertisements