ตัวอย่างหน้าชี้แจงการนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปใช้เพื่อการศึกษาและงานวิจัย

TraffyBannerWithNSTDAandNECTEC

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ข้อมูลจราจร

นายณพงศ์ วาณิชยพงศ์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลจราจรจาก Traffy

ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการแยกประเภทข่าวที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยใช้วิธีการทาง Ontology เพื่อแยกระเภทข่าว ต้องการแบ่งข่าวจราจรออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น รถติด อุบัติเหตุ ฝนตก  และทำเผยแพร่ข่าวเหล่านี้ ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้างต่อไป

ผลงานที่เกิดขึ้นจากข้อมูลจราจร

    • Napong Wanichayapong, Wasawat Pruthipunyaskul, Wasan Pattara-Atikom, Pimwadee Chaovalit, Social-based Traffic Information Extraction and ClassificationThe 11th International Conference on Telecommunications for Intelligent Transport Systems (ITST2011), Saint-Petersburg, Russia, Aug 2011
    • Napong Wanichayapong, Wasan Pattara-Atikom, Ratchata Peachavanish, An Ontology Design for Traffic Incident Q&A System (to appear) in Proceedings, The 20th ITS World Congress (ITSW2013), Tokyo, Japan, Oct 2013
    • เช่น รายงาน บทความทางวิชาการ โปรแกรม วิทยานิพนธ์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s