• ตอนพิเศษ: มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13

การประกวด YECC

ตัวอย่างโครงงานที่ประกวด NSC

ระบบนำทางภายในอาคาร

โดยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ที่มา http://www.cs.kku.ac.th/comsc/index.php?option=com_content&view=article&id=496%3Ansc-2014…

ที่มา http://www.kku.ac.th/news/2014/March/นศ.คณะวิทย์ฯ–ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ด้าน-IT–3-ปีซ้อนก.php

ระบบตรวจและวิเคราะห์กระดาษคำตอบด้วยเว็บแคม

โรงเรียนอนุกูลนารี จ. กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชมเชย

ที่มา http://www.anukoolnaree.ac.th/mainsite/index.php?mod=news_full&id_news=115&path=web/news

ตัวอย่างโครงงานที่ประกวด YSC

กล้องจุลทรรศน์ขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูง (กล้องจุลทรรศน์ขวดนม)

20140314_130858

ของแถม TED กล้องจุลทรรศน์ Origami ราคา 50 cent