เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ NECTEC / ITS ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน

 1. ศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัจฉริยะ
 2. พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และสิทธิบัตร
 3. ร่วมดำเนินโครงการในปัจจุบัน เช่น
  • พัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน
  • โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากพลังมวลชน
 4. ร่วมดำเนินการบูรณาการงานบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ One Stop service
 5. ร่วมดำเนินโครงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการ เช่น
  • การวิเคราะห์ข้อมูบจากข้อมูลจราจรขนาดใหญ่ (Big Data)
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานดาวเดียมรังวัดรายละเอียดสูง เพื่อใช้งานได้แผนที่และการจราจร
  • การศึกษาและเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน GPS Probe National Archive
  • การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor และกล้อง DVR ติดรถยนต์)
   เพื่อเก็บข้อมูลจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และใช้รถใช้ถนนซึ่งสอดคล้องกับ Technology Road Map ของ Nectec

คุณสมบัติสำคัญ

 • มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม
 • ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา
 • รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

ติดต่อสอบถามได้ที่ wasan@nectec.or.th, traffyteam@gmail.com

ผู้สนใจสามารถติดต่อสมัครงานออนไลน์ได้ที่ http://www.nstda.or.th
หรือติดต่ออีเมล recruit@nstda.or.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s