รายชื่อและตำแหน่งของกล้อง (getCCTV)

API Status:

Online

Trend :

CCTV = Close Circuit Television

Notice :

ให้ข้อมูลภาพจาก กล้อง CCTV มีข้อมูลตำแหน่ง รูปภาพ และวัน เดือน ปี ที่บันทึกภาพ

Source :

กรมทางหลวง, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, โครงการ Traffy Social Eyes

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&available=…&key=…&appid=.. .

Formats:

XML, JSON, CSV, JS, TABLE

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

*format = รูป แบบของการแสดงผล (XML, JSON, CSV, JS, TABLE)

Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getCCTV)

Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCCTV

available = เลือกข้อมูลที่ต้องการแสดงผล  (available=t ข้อมูลที่อัพเดต , available=f  ข้อมูลที่ไม่อัพเดต)

Example:http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCCTV&available=t

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCCTV&available=f

*key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCCTV&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

Example:http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCCTV&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

Required *

ตัวอย่างการเรียกใช้ getCCTV API :

http://api.traffy.in.th/apis/show.php

Response :

XML format:

<info>

<cctv no=”ID” name=”English name” name_th=”Thai name”>

<point lat=”Latitude point” lng=”Longtitude point”/>

<available>Update Status</available>

<url>Iimage</url>

<lastupdate>last update time</lastupdate>

<src>Source</src>

<desc>Description</desc>

<list>Image list</list>

</cctv>

</info>

XML example:

<info>

<cctv no=”61″ name=”Dindaeng Expressway” name_th=”ทางด่วนดินแดง”>

<point lat=”13.7606″ lng=”100.5458″/>

<available>t</available>

<url>

http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagecctv.php?id=61&num=0&appid=(id ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&key=

(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)

</url>

<lastupdate>2010-06-17 09:21:00</lastupdate>

<src>nectec</src>

<desc>

ToVipavadi 75.43 km/h, 11 cars,ToSukhumwit 107.51 km/h, 5 cars

</desc>

<list>

http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagecctv.php?id=61&num=0&appid=(id ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&key=

(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน),

http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagecctv.php?id=61&num=1&appid=(id ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&key=

(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน),

http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagecctv.php?id=61&num=2&appid=(id ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&key=

(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน),

http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagecctv.php?id=61&num=3&appid=(id ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&key=

(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน),

http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagecctv.php?id=61&num=4&appid=(id ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&key=

(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)

</list>

</cctv>

</info>

JSON example:

[{159:{“name”:”Anusornsatan Exit”,

“name_th”:” ทางออกอนุสรณ์สถาน”,

“point”:{“lat”:13.94065,”lng”:100.612943},

“available”:”t”,

“lastupdate”:”2010-05-10 10:24:52″,

“url”:”http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-24-52.jpeg&#8221;,

“src”:”nectec”,

“desc”:””,

“list”:”http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_09-59-53.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-04-55.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-09-51.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-19-51.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-24-52.jpeg&#8221;}}]

CSV format:

ID, English name, Thai name, Latitude point, Longitude point, Update Status, last update time, Image, Source, Camlist

CSV example:

159,Anusornsatan Exit,ทางออกอนุสรณ์สถาน,13.94065,100.612943,t,2010-05-10 10:29:53,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-29-53.jpeg,nectec,,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-04-55.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-09-51.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-19-51.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-24-52.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-29-53.jpeg

JS format:

Function name (

{ID:{“name”:” English name “,

“name_th”:” Thai name “,

“point”:{“lat”: Latitude point,”lng”: Longitude point },

“available”:” Update Status”,

“lastupdate”:” last update time “,

“url”:” Image “,

“src”:” Source”,

“desc”:””,

“list”: “Camlist” }});

JS example (function name = ABC) :

ABC(

{159:{“name”:”Anusornsatan Exit”,

“name_th”:”ทางออกอนุสรณ์สถาน”,

“point”:{“lat”:13.94065,”lng”:100.612943},

“available”:”t”,

“lastupdate”:”2010-05-10 10:29:53″,

“url”:”http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-29-53.jpeg&#8221;,

“src”:”nectec”,

“desc”:””,

“list”:”http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-04-55.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-09-51.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-19-51.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-24-52.jpeg,

http://www.traffy.in.th/cam/TOLLWAY01/2010/05/10/TOLLWAY01_2010-05-10_10-29-53.jpeg&#8221;}});

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s