แสดงภาพจากกล้องวงจรปิด (getCCTVimg)

Description :

API สำหรับการดึงภาพ CCTV ซึ่งสามารถเลือกภาพ CCTV ย้อนหลังได้ 5 ภาพ

Source :

กรมทางหลวง, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร, โครงการ Traffy Social Eyes

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=…&id=…&num=…&format=.. .

Formats:

Image: jpeg/png/gif

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getcctvimg)

Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getcctvimg

*key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getcctvimg&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

Example:http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getcctvimg&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*id = หมายเลขของกล้อง CCTV สามารถดูได้จาก getCCTV API

num = ลำดับของภาพที่ต้องการซึ่งสามารถเรียกได้ 5 ภาพล่าสุด โดยเรียงจาก 0-4 โดย 0 คือ ภาพที่ 1 ของภาพล่าสุด และ 4 คือภาพที่ 5 ของภาพล่าสุด

format = ชนิดของภาพที่แสดงผลสามารถเลือกได้ 4 ชนิดคือ jpg, png, gif และ ani โดยรูปปกติจะเป็นชนิด jpeg

Required *

Example :

<html>
<head><title>ทดสอบการแสดงรูป</title></head>
<body>
<img src = "http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?appid=00000042&key=s2NkTwVvTQ&api=getcctvimg&id=268&format=ani"/>
</body>
</html>

Result:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s