การส่งข้อมูล GPS (postGPSData)

Notice :

เป็นคำสั่งสำหรับใช้ส่งข้อมูล GPS เข้า Database Traffy

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=postGPSData&key=…&appid=.. .

Formats:

XML

HTTP Method:

POST

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*format = รูปแบบของการแสดงผล (XML,CSV)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=postGPSData

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getCL)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=postGPSData

* key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=postGPSData&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=postGPSData&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

Input Parameter

 • vehicle_id (text): หมายเลขของรถที่ใช้ส่ง
 • gps_timestamp(text): วันที่และเวลาที่เก็บข้อมูล
 • latitude(double): ละติจูติ
 • longitude(double): ลองติจูติ
 • speed(double): ความเร็วของรถ (กำหนดให้หน่วยเป็น km/hr)
 • heading(double): ทิศทาง
 • altitude(double): ความสูงวัดจากระดับน้ำทะเล (กำหนดให้หน่วยเป็น m)
 • organization_source(text): ชื่อผู้ส่งข้อมูล หรือ ชื่อองค์กร
 • vehicle_type(type): ให้ระบุประเภทรถที่ใช้ส่งข้อมูลโดยค่าที่สามารถใส่ได้มีดังนี้
  • taxi
  • van
  • bus
  • fleet
  • public
 • taxi_passenger_flag: ข้อมูลทที่แสดงว่ารถนี้มีผู้โดยสารอยู่หรือไม่
  • 0 : แปลว่าไม่มีผู้โดยสาร
  • 1 : แปลว่ามีผู้โดยสาร
  • กรณีที่ไม่ทราบหรือแหล่งข้อมูลไม่มีค่านี้ไม่จำเป็นต้องใส่
 • gpsdata_valid_flag: ข้อมูลที่แสดงว่า gps นี้ถูกต้อง
  • 0 : แปลว่าข้อมูล gps ไม่ถูกต้อง
  • 1 : แปลว่าข้อมูล gps ถูกต้องแล้ว
  • กรณีที่ไม่ทราบหรือแหล่งข้อมูลไม่มีค่านี้ไม่จำเป็นต้องใส่
 • number_of_satellites (int): จำนวนดาวเทียมที่ gps ใช้คำนวนพิกัด

Input Data Example

XML

 <?xml verion=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
 <gps>
 <record>
 <vehicle_id>00000001</vehicle_id>
 <gps_timestamp>2010-12-27 17:03:57</gps_timestamp>
 <latitude>13.740378</latitude>
 <longitude>100.534919</longitude>
 <speed>0.2</speed>
 <heading>5</heading>
 <altitude>-5</altitude>
 <organization_source>tester</organization_source>
 <vehecle_type>taxi</vehecle_type>
 <taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag>
 <gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag>
 <number_of_satellites>3</number_of_satellites>
 </record>
 <record>
 <vehicle_id>00000001</vehicle_id>
 <gps_timestamp>2010-12-27 17:03:58</gps_timestamp>
 <latitude>13.740378</latitude>
 <longitude>100.534919</longitude>
 <speed>0.2</speed>
 <heading>5</heading>
 <altitude>-5</altitude>
 <organization_source>tester</organization_source>
 <vehecle_type>taxi</vehecle_type>
 <taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag>
 <gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag>
 <number_of_satellites>3</number_of_satellites>
 </record>
 </gps>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s