การพยากรณ์ฝน (getRainForecast)

ได้รับการสนุบสนุนข้อมูลพยากรณ์ฝนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Description :

บริการ API สำหรับพยากรณ์ฝนลวงหน้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ใน 10, 30, และ 60 นาทีล่วงหน้า ว่าจะมีฝนตกหรือไม่และมีปริมาณน้ำฝนเท่าใด สามารถ สอบถามในรูปแบบละติจุด ลองติจุด, เขตพื้นที่, ถนน แล้วรายงานผลในรูปแบบ XML

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&available=…&key=…&appid=…

API Status:

Closed

Formats:

XML

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :


*format =
รูป แบบของการแสดงผล (XML)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getRainForecast)
Example:http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecas

*key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน ( ลงทะเบียน )
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecas&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน ( ลงทะเบียน )
Example:http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecas&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)


*type =
รูปแบบที่ต้องการค้นหา ได้แก่ถ้ามีค่าเป็น 1 ต้องการค้นหาตำแหน่ง ละติจุด ลองติจุดถ้ามีค่าเป็น 2 ต้องการค้นหาเขตพื้นที่การปกครอง ถ้ามีค่าเป็น 3 ต้องการค้นหาถนน


*location =
ชื่อที่ต้องการค้นหาโดยมีความสัมพันธ์กับตัวแปร type โดยชื่อที่กำหนดกับ type ต้องสอดคล้องกันเช่นถ้า type =1 ต้องใส่ตัวแปร location = ละติจุด,ลองติจุด เช่น 13.56,100.7ถ้า type =2 ต้องใส่ตัวแปร location = ชื่อเขตการปกครอง เช่นบางเขน
ถ้า type =3 ต้องใส่ตัวแปร location = ชื่อถนน เช่น ดินแดง


*pt =
เวลาพยากรณ์ล่วงหน้าที่ต้องการมีอยู่ 3 เวลาคือ 10 ,30 และ 60 นาที

Required *
Example :

<?php header(‘Content-type: text/html; charset=utf-8’);

echo “<h1>Traffy APIs Examples</h1>”;
echo “<h3>Rain Forecast</h3>”;echo “<ul>”;

echo”<a href=\”http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecast&appid=51248f9a&location=14.077869,100.601099&type=1&pt=30\”><li>getRain by lat long </a>”;

echo”<a href=\”http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecast&appid=51248f9a&location=จตุจักร&type=2&pt=30\”><li>getRain by location</a>”;

echo”<a href=\”http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecast&appid=51248f9a&location=ดินแดง&type=3&pt=30\”><li>getRain by road</a>”;

echo “</ul>”;

?>

** Note: กรุณาเปลี่ยน AppID และ Key ให้ตรงกับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

http://api.traffy.in.th/apis/rainforecast_example.php (เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องกรุณาใช้ IE หรือ Firefox)

Snap short

1) Search by lat long : [http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecast&appid=51248f9a&location=14.077869,100.601099&type=1&pt=30]

2) Search by location : [http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecast&appid=51248f9a&location=จตุจักร&type=2&pt=30]

3) Search by road : [http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getRainForecast&appid=51248f9a&location=ดินแดง&type=3pt=30]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s