ข้อมูลถนนในกรุงเทพและปริมณฑล (getLinkAllInfo)

Notice :

ให้ ข้อมูลรายละเอียดของถนน

Source :

กระทรวงคมนาคม, bmatrafficpolicetu(ข้อมูลจำลองสำหรับใช้ในการแข่งขัน)

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&key=…&appid=…&text=.. .

Formats:

XML,CSV,TABLE

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

*format = รูปแบบของการแสดงผล (XML)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getLinkALLInfo)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getLinkALLInfo

*key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getLinkALLInfo&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getLinkALLInfo&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*source = แหล่งข้อมูลที่ต้องการแสดง
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getLinkALLInfo&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&source=bma

Required *

Response :
XML format:

<message code=”200″>
<linkinfo linkid=”Link ID”>
<road name=”Road name”/>
<startnode name=”Junction name” lat=”Latitude point” lng=”Longitude point” nodeid=”node id” />
<endnode name=”Junction name” lat=”Latitude point” lng=”Longitude point” nodeid=”node id”/>
</linkinfo>
</message>

XML example:

<message code=”200″>
<linkinfo linkid=”101″>
<road name=”ถนนศรีอยุธยา”/>
<startnode name=”แยกพญาไท” lat=”Latitude point” lng=”100.53455″/>
<endnode name=”มักกะสัน(หมอเหล็ง)” lat=”Latitude point” lng=”100.54222″/>
</linkinfo>
<linkinfo linkid=”102″>
<road name=”ถนนพญาไท”/>
<startnode name=”แยกพญาไท” lat=”13.75776″ lng=”100.53437″ nodeid=”null”/>
<endnode name=”แยกราชเทวี” lat=”13.75345″ lng=”100.53196″ nodeid=”null”/>
</linkinfo>
</message>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s