ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

Glossary :

VMS = Variable Message Sign

Description :

แผนที่อย่างง่ายบอกสภาพการจราจร

API Status:

กำลังปรับปรุง

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&width=…&height=…&key=…&appid=.. .

Formats:

XML, JSON, CSV, JS, TABLEJSONNJSS (JSONN และ JSS จะแสดง Format Json ที่ถูกต้อง)
ประการปรับปรุง

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

*format = รูปแบบของการแสดงผล (XML, JSON, CSV, JS, JSONN, JSS)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getVMS)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getVMS

* key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getVMS&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getVMS&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

width = ขนาดความกว้างของรูปที่จะนำมาแสดง
height = ขนาดความสูงของรูปที่จะนำมาแสดง
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getVMS&&width=200&height=200&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

Required *

Response :
XML format:

<info>
<vms no=”ID” name=”English name” name_th=”Thai
name”>
<point lat=”Latitude point” lng=”Longitude point”/>
<url>Image</url>
<pstop>Congestion rate in guide post</pstop>
</vms>
</info>

XML example:

<info>
<vms no=”1″ name=”Saphan Khwai” name_th=”สะพานควาย”>
<point lat=”13.79747″ lng=”100.550832″/>
<url>
http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagevms.php?key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)
&appid=(id ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&id=1
</url>
<pstop>46</pstop>
</vms>
</info>

JSON format:
[{Sequence  number:
{“name”:”English name”,
“name_th”:”Thai  name”,
“point” :{“lat”:Latitude point,”lng”
“pstop”: Congestion rate in guide
“url”:”Image”},…]

JSON example:

[{1:
{“name”:”Saphan Khwai”,
“name_th”:”สะพานควาย”,
“point”:{“lat”:13.79747,”lng”:100.55.0.832},
“pstop”:6,
“url”:”http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagevms.php?key=
(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&id=3”},…
]

CSV format:

Sequence  number, English name, Thai name, Latitude point, Longitude point, Congestion rate in guide post,  Image,…

CSV example:

1,Saphan Khwai,สะพานควาย,13.79747,100.550832,6,http://www.traffy.in.th/~nectec /JTraffy/JTraffy.php?mapnum=1&mapwidth=320&mapheight=240,…

JS example:

function name(
{Sequence  number:
{“name”:”English name”,
“name_th”:”Thai  name”,
“point”:{“lat”:Latitude point,”lng”:Longitude point}
“pstop”:Congestion rate in guidepost,
“url”:”Image”},…)

JS example:

function name(
{1:
{“name”:”Saphan Khwai”,
“name_th”:”สะพานควาย”,
“point”:{“lat”:13.79747,”lng”:100.55.0.832},
“pstop”:6,
“url”:”
http://api.traffy.in.th/apis/services/weerapat/imagevms.php?key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&id=3”},…)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s