ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อถนน (getLinkInfo)

Description

ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับถนน (Link)

Output Formats

XML, TABLE

HTTP Method

GET

Source :

กระทรวงคมนาคม

URL

1. ค้นหาข้อมูลจาก link id

2. ค้นหาข้อมูลจากชื่อ, ตำแหน่ง, หรือทิศทาง

 • http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getLinkInfo&key=key&appid=appid& format=format&source=source[&name_e=name_e&name_t=name_t&box=box&
  radius=radius&direction=direction]
 • จะต้องระบุ name_e, name_t, box, radius, หรือ direction อย่างน้อยหนึ่งตัวแปร

Parameters

key – รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

appid – หมายเลข id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

format (default: xml) – รูปแบบการแสดงผลของข้อมูลจราจร

 • xml
 • table – แสดงผลในรูปแบบตาราง (html)

source – แหล่งข้อมูลที่ต้องการแสดง

 • traveltime – แสดงข้อมูลแผนที่สำหรับการใช้งานกับ getTravelTime API

name_e – ระบุชื่อถนนเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถระบุส่วนหนึ่งของชื่อได้ เช่น phaya หรือ rama เป็นต้น

name_t – ระบุชื่อถนนเป็นภาษาไทย โดยสามารถระบุส่วนหนึ่งของชื่อได้ เช่น พญา หรือ พระราม เป็นต้น

box – ระบุอาณาเขตการค้นหา Link เป็นกล่องสี่เหลี่ยม ในรูปแบบ box=lat_upper_right, lng_upper_right, lat_lower_left, lng_lower_left

 • lat_upper_right – ค่า latitude ของตำแหน่งขวาบนของกล่องสี่เหลี่ยม
 • lng_upper_right – ค่า longitude ของตำแหน่งขวาบนของกล่องสี่เหลี่ยม
 • lat_lower_left – ค่า latitude ของตำแหน่งซ้ายล่างของกล่องสี่เหลี่ยม
 • lng_lower_left – ค่า longitude ของตำแหน่งซ้ายล่างของกล่องสี่เหลี่ยม

radius – ระบุอาณาเขตการค้าหา Link เป็นรัศมีวงกลม ในรูปแบบ radius=center_lat,center_lng,radius

 • center_lat คือค่า latitude ของพิกัดศูนย์กลางของวงกลม
 • center_lng คือค่า longitude ของพิกัดศูนย์กลางของวงกลม
 • radius คือค่ารัศมีในหน่วยเมตร

direction – ระบุทิศทางของ Link ที่ต้องการค้นหาในรูปแบบ direction=angle [,range]

 • angle คือทิศทางของ Link ในหน่วยองศา ในระบบพิกัดแบบ azimuth กล่าวคือ ทิศเหนือ มีค่า angle = 0, ทิศตะวันออก มีค่า angle = 90, ทิศใต้ มีค่า angle = 180, และทิศตะวันตก มีค่า angle = 270
 • range (default: 10) คือพิสัยของมุมในหน่วยองศา เช่น direction=90,20 (angle=90, range=20) หมายความว่า ทิศทางที่ต้องการมีค่าตั้งแต่ 80 – 100 องศา

XML Response Format

<info>

<linkinfo linkid=”” length=””>

<road name_t=”” name_e=””/>

<startnode lat=”” lng=””/>

<endnode lat=”” lng=””/>

</linkinfo>

</info>

ความหมายของตัวแปร

 • name_t, name_e = ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของถนนตามลำดับ
 • length = ความยาวของ Link ในหน่วยเมตร
 • startnode = จุดเริ่มต้นของ Link
 • endnode = จุดสิ้นสุดของ Link
 • lat = latitude, lng = longitude

Examples

1. ค้นหา Link ที่มีคำว่า “phaya” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ จาก source = traveltime

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=key&appid=appid&format=xml&source=traveltime&name_e=phaya

Response

<info>

<linkinfo linkid=”4903″ length=”1444.007355″>

<road name_t=”ถนนหลวงพรตพิทยพยัต” name_e=”LUANG PROT PHITTHAYAPHAYAT RD.”/>

<startnode lat=”13.7281196599653″ lng=”100.778025871829″/>

<endnode lat=”13.7255381525499″ lng=”100.788278797475″/>

</linkinfo>

</linkinfo>−<linkinfo linkid=”5830″ length=”693.071671″>

<road name_t=”ถนนพญาไท” name_e=”PHAYA THAI RD.”/>

<startnode lat=”13.7467449974393″ lng=”100.530780460508″/>

<endnode lat=”13.7529380855322″ lng=”100.531673842235″/>

</linkinfo>

</info>

2. ค้นหา Link ที่มีคำว่า “พญาไท” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อจาก source = traveltime โดยมีทิศอยู่ในช่วงระหว่าง 270 และ 90 องศา (ตั้งแต่ทิศตะวันตกจนถึงทิศตะวันออก) แสดงผลในรูปแบบตาราง(html)

Response

link_id name(en) name(th) length(m) start node end node
5830 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 693.071671 13.7467449974393, 100.530780460508 13.7529380855322, 100.531673842235
2353 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 497.314771 13.7535148458318, 100.531861335007 13.7574666755004, 100.534053083395
8344 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 444.152953 13.7387435096065, 100.529589190241 13.7427148338219, 100.530191722769
13263 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 428.716309 13.7584465407802, 100.534600704964 13.7618514517522, 100.536493491252
16751 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 343.031596 13.7334040899676, 100.528761064678 13.7364665446394, 100.529253094311
15550 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 333.752830 13.7427148338219, 100.530191722769 13.7457021278829, 100.530622524131
4062 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 75.499746 13.7574666755004, 100.534053083395 13.7580620100435, 100.533784089354
2384 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 72.385292 13.7463482807363, 100.53024818733 13.7467449974393, 100.530780460508

3. ค้นหา Link ในรัศมี 50 เมตร จากจุดศูนย์กลาง latitude, longitude = 13.746211, 100.530755 แสดงผลในรูปแบบตาราง (html)

Response

link_id name(en) name(th) length(m) start node end node
12388 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 77.797817 13.7467236849841, 100.530909404213 13.7461604505608, 100.531340145477
14498 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 76.493704 13.7457021278829, 100.530622524131 13.7462681712008, 100.53021630568
4936 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 75.088687 13.746079626714, 100.531309926109 13.7456762985536, 100.530751475874
2384 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 72.385292 13.7463482807363, 100.53024818733 13.7467449974393, 100.530780460508
8443 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 54.981566 13.7462497130074, 100.530840004305 13.7461604505608, 100.531340145477
14720 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 54.981566 13.7461604505608, 100.531340145477 13.7462497130074, 100.530840004305
2769 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 53.242203 13.746079626714, 100.531309926109 13.7461627969882, 100.530825008746
3828 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 52.995659 13.7462708424489, 100.530710681451 13.7467449974393, 100.530780460508
15856 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 52.969797 13.7467236849841, 100.530909404213 13.7462497130074, 100.530840004305

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s