ทำนายระดับความติดขัดแต่ละถนน (getPCL)

Description :

getPCL = get Predicted Congestion Level
ให้ข้อมูลทำนายสภาพการจราจร ล่วงหน้า 30 นาที โดยใช้ข้อมูลจากตำรวจจราจร
สภาพการจราจรแบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1 เคลื่อนตัวได้ดี
2 เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
3 เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
4 เคลื่อนตัวได้ตามปกติ
5 เคลื่อนตัวช้า
6 หนาแน่น
7 ติดขัด
0 ไม่สามารถระบุได้

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&appid=…&key=…&linkid=…&format=…&callback=.. .

API Status:

Closed

Formats: (Click for sample output)

XML, JSON, JS, CSVTABLE(HTML)

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getPCL)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL

*key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Examplehttp://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

linkid = เลือก link ID ที่ต้องการ สามารถเลือกหลาย link id ได้เช่น linkid=21,101  default : all(แสดงทุก link ID)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=21,101

format = รูปแบบของการแสดงผล (XML, JSON, JS, CSV, TABLE)  default : XML
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=21,101&format=JS

callback = ชื่อ callback function ที่ต้องการ (output in JS format require) default: Function
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=21,101&format=JS&callback=myfunc


Response :

XML example:

JSON example:

JS example (function name = ABC) :


CSV example:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s