รายงานข่าวจราจร (getIncident)

Description :

ให้ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการจราจร เช่น อุบัติเหตุ ระติด ฝนตก น้ำท่วม จากหลายๆ แหล่งข้อมูล เช่น บกจร. Twitter
สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 1 วัน นับจากเวลาปัจจุบัน ระบบจะทำการ update ทุกๆ 5 นาที

เพิ่ม id ของแต่ละข่าว

ร่วมพัฒนากับ ทีมวิจัยเทคโนโลยยีเว็ปเชิงสังคม ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา

Source :

Twitter, กองบังคับการตำรวจจราจร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=…&appid=…&key=…&format=…&callback=…&limit=…&offset=…&type=…&from=…&to=…&source=…&filter=…&title=…&newsid=.. .

API Status:

Online

Formats: (Click for sample output)

XML, JSON, JS, TABLE(HTML)

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getIncident)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน ( ลงทะเบียน )
Examplehttp://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

*key = คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน ( ลงทะเบียน )
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)

format = รูปแบบของการแสดงผล (XML, JSON, JS,TABLE)  default : XML
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML

callback = ชื่อ callback function ที่ต้องการ (output in JS format require) default: Function
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=JS&callback=myfunc

limit = จำนวนของข้อมูลที่ต้องการ (1-100) default: 100
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10

offset = ลำดับข่าวเริ่มต้นที่ต้องการ (>0) default: 0
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5

type = ประเภทของข้อมูลที่ต้องการ จุด เส้น พื้นที่ หรือทั้งหมด (point, line, area, all) default: all
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5&type=all

from = ช่วงเวลาเริ่มต้นที่ข่าวเกิดขึ้น
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5&type=all&from=2011-11-05 17:41:13

to = ช่วงเวลาสิ้นสุดที่ข่าวเกิดขึ้น (from require)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5&type=all&from=2011-11-05 17:41:13&to=2011-11-05 17:45:20

source = แหล่งที่มาของข่าว (Twitter, SMS ช่อง 3, MMS TRUE)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5&type=all&from=2011-11-05 17:41:13&to=2011-11-05 17:45:20&source=Twitter

filter = ประเภทของข่าวที่้ต้องการ เช่น น้ำท่วม,น้ำขัง (flood), ฝนตก (rain), การจราจร (traffic) สามารถใช้ , (comma) คั่นได้ (flood,rain,traffic) default: All
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5&type=all&from=2011-11-05 17:41:13&to=2011-11-05 17:45:20&source=Twitter&filter=traffic

title = หัวข้อขอข่าวที่ต้องการ เช่น title=ขอความช่วยเหลือ (urlencode)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5&type=all&from=2011-11-05 17:41:13&to=2011-11-05 17:45:20&source=Twitter&filter=traffic&title=รถมาก

newsid = หมายเลขข่าวที่ต้องการ สามารถใช้  , (comma) คั่นได้ เช่น newsid=63886,63884,63870 (จะยกเลิก parameter อื่น เช่น title,filter)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncident&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&format=XML&limit=10&offset=5&type=all&from=2011-11-05 17:41:13&to=2011-11-05 17:45:20&source=Twitter&filter=traffic&title=รถมาก&newsid=63886,63884,63870

Response :

XML example:

JSON example:

JS example (function name = ABC) :

TABLE example :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s