รายงานสภาพจราจรของถนน (getTrafficCongestion)

Description:

แสดงข้อมูลระดับความติดขัดของแต่ละถนน จากการรายงานของกทม. เป็นข้อมูลประเภท Ordinal Scale

  • ข้อมูล Status H หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีระดับความติดขัดสูง
  • ข้อมูล Status M หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีประมาณรถหนาแน่น มีความติดขัดน้อยกว่าระดับ H
  • ข้อมูล Status L หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีประมาณรถน้อย มีความติดขัดน้อยกว่าระดับ M

API Status:

กำลังปรับปรุง

Notice :

เป็นคำสั่งสำหรับการแสดงข้อมูลจราจรโดยจะประกอบด้วย

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=getCL&key=…&appid=…&q=…&linkid=.. .

Formats:

XML, CSV, TABLE

Source:

bma, trafficpolice, TU (ข้อมูลจำลองสำหรับการแข่งขัน)

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*format = รูปแบบของการแสดงผล (XML,CSV)
Example:  http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&q=all

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getCL)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&q=all

* key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

linkid = สำหรับเรียกข้อมูลเฉพาะบาง link โดยให้ใส่เป็นรหัส link
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=101,102

q= สำหรับเรียกข้อมูลทุก link (all)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

source = สำหรับเรียกข้อมูลจราจรที่ต้องการเช่น  BMA (default), police
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=101,102&source=bma

Output Parameter

linkid = หมายเลขประจำ link ของข้อมูลสามารถดูรายละเอียดได้จาก GetLinkAllInfo

Status = แสดงระดับความติดขัดโดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ H( ติดขัด) , M (หนาแน่น) และ L (คล่องตัว)

lastupdate = เวลาที่ข้อมูลถูกรายงานโดยมี format เป็น [yyyy-mm-dd hh:mm:ss]

Output Response

XML

<trafficmessage>
  <linkid>480</linkid>
  <datetime>2011-01-17 08:37:53</datetime>
  <status>L</status>
</trafficmessage>
<trafficmessage>
  <linkid>1059</linkid>
  <datetime>2011-01-17 08:37:53</datetime>
  <status>L</status>
</trafficmessage>

CSV

102,2010-12-01 08:28:51,L
101,2010-12-01 08:28:51,M

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s