Traffy ใน Windows Phone

Windows Phone Application ที่นำ Traffy API ไปใช้

Ontheroad by App Exchange

Ontheroad เป็นแอพพลิเคชันสำหรับตรวจสอบข้อมูลการจราจรบนท้องถนนของกรุงเพทฯ ประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ดูข้อมูลจากป้ายจราจรอัจฉริยะ และข่าวการจราจรบนท้องถนน

(Ontheroad is an application for view an information about traffic in Bangkok, Thailand. User can view traffic congestion, traffic news, CCTV’s images and Intelligent traffic signs. No more traffic jams)

http://www.windowsphone.com/en-US/apps/a1642c8b-3c45-4752-b178-3f1ce72bfe49

Bangkok Traffic Watch by Jeed+

Bangkok Traffic Watch ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ มีข้อมูลจราจรในกรุงเทพ เพื่อการตัดสินใจในการเดินทาง ว่าเส้นทางไหนมีการจราจรติดขัด โดย ดึงข้อมูล กล้องวงจรปิด ป้ายจราจรอัจฉริยะ และ เหตุการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะ ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด คุณจะได้รับข้อมุลภาพล่าสุดมาแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้คุณตัดสินใจ ได้ง่ายขึ้น “Traffy” ซึ่งถูกพัฒนาโดย “NECTEC” มาให้ถึงมือคุณ ซึ่ง ปัจจุบันในกรุงเทพฯ ประสบเหตุการณ์น้ำท่วมทาง “Traffy” ได้เพิ่มข้อมูล ระดับน้ำในคู คลอง ต่างเพื่อให้ผู้ใช้ ได้รู้ถึงความเสี่ยงในภาวะน้ำท่วม

http://www.windowsphone.com/en-US/apps/b83dfc45-07d3-4f31-b826-20173b4ab7ca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s