Description
  • ให้ข้อมูลรถเมล์ที่ตามสายสนใจ พร้อมข้อมูลป้ายรถเมล์ก่อนหน้า และป้ายรถเมล์ถัดไป
  • ขณะนี้ให้บริการข้อมูลรถสาย 73ก, 8, 156, 191, 178 และ 36ก
Resource URL
Parameter

bus_line

– สายรถเมล์ที่สนใจ เพื่อค้นหาข้อมูลของสายนั้น เข่น 73ก

– ถ้าไม่ใส่ parameter ใดๆ เลย หรือไม่พบข้อมูลที่ค้นหา จะส่งค่ากลับเป็น []

Response

vehicle_id

หมายเลขรถ

bus_line

สายรถเมล์

speed

ความเร็วของรถเมล์ หน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง

heading

ทิศทางของรถ เป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ

gps_timestamp

เวลาของจุดข้อมูล

latitude

ตำแหน่ง latitude ของรถเมล์

longitude

ตำแหน่ง longitude ของรถเมล์

direction

ทิศทางการเดินรถ ขาออกเมืองหรือขาเข้าเมือง

next_stop_id

id ป้ายรถเมล์ถัดไป

stop_id

id ของป้ายรถเมล์

stop_name

ชื่อป้ายรถเมล์

latitude

ตำแหน่ง latitude ป้ายรถเมล์
longitude ตำแหน่ง longitude ป้ายรถเมล์
prev_stop_id id ป้ายรถเมล์ก่อนหน้า
Example Request
Example Result

getBusLocation

Advertisements