ทุนเสริมสร้างประสบการณ์จการทำงานจริง ที่ยุโรป 3 เดือน

โครงการความร่วมมือด้านการระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียม (Multi-GNSS) ระหว่างสหภาพยุโรปและสวทช BELS เปิดให้ทุนนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และนักศึกษา ณ ไปฝึกงาน//แลกเปลี่ยนที่ยุโรปเป็นเวลา 3 เดือน (มีค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายเดือนละ 1,500 ยูโร)poster2v3 (1).png

This slideshow requires JavaScript.

ผู้สนใจสามารถส่ง (ประวัติ (CV), สำเนาหนังสือเดินทาง, จดหมาดแสดงความจำนง (Motivation Letter), และ หนังสืออนุญาติจากต้นสังกัด). Motivation Letter สำคัญมาก ให้ระบุหน่วยงานที่สนใจ กิจกรรมที่จะมาทำ ความรู้ที่อยากจะได้ และสิงที่อยากทำให้สำเร็จในช่วงเวลาดังกล่าว)

ส่งข้อมูลมาที่
ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
Email: wasan@nectec.o.th
โทร: 086-901-6124

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://goo.gl/SCw6M2/

รายชื่อสถาบันที่รับผู้สมัคร http://goo.gl/CSK23A/

ส่งก่อนได้รับการพิจารณาก่อน หมดเขต 1 เม.ย. 2560

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s