ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร

คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่ง

 1. นักศึกษาฝึกงาน download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • กำลังศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • พิจารณาเป็นพิเศษ
   • ไม่สนใจเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
   • เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชา Programming ไม่น้อย 3.0
   • สนใจสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ
  • จำนวน 10 ตำแหน่ง ตามความถนัด ดังนี้
   • Mobile Application Developer (iOS, Android)  ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน
   • System Admin (Linux, Hadoop, MongoDB, Database ) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน
   • Programmer (Java, PHP, Python, หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ)  ในโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน
   • Programmer เน้นด้าน Machine Learning (ใช้  PHP, Weka, RapidMiner,Scilab, MATLAB) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน
   • Data Analyst (RapidMiner, Tableau) ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรี/โท Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • รายละเอียดของงานที่ต้องปฎิบัติ
   • ระบบคำนวน/ทำนายเวลาในการเดินทางหรือเส้นทางที่ทำให้ถึงจุดหมายได้รวดเร็วที่สุด
   • Image processing จาก video stream เพื่อคำนวณหาความเร็วของรถ
   • ระบบคำนวนระดับความปลอดภัยคนขับรถจากข้อมูล GPS
   • Mobile Application บน iOS และ Android Platform เน้นการนำข้อมูลจราจรจากโครงการ Traffy (http://www.traffy.in.th) ไปต่อยอด
   • การวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลจราจร
  • Project ปริญญาตรีที่สำเร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท
  • ผลงานวิจัย ระดับปริญญาโทที่สำเร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท
  • มีโอกาสนำผลงานไปเขียนเป็นบทความทางวิชาการ (conference paper)
 3. โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยระดับปริญญาโท/เอก Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • หัวข้อวิจัย
   • Big Data Analysis and Visualization
   • Multi-GNSS  for safety, saving and road condition survey
   • Geographic information systems for transportation in perspective
   • Transit for public transport systems
   • Social-based Traffic Information Extraction
   • Driving Bebehavior Detection

ร่วมงานกับเราดีอย่างไร

 1. ได้ประสบการณ์ประสบการณ์วิจัยกับนักวิจัยด้าน Intelligent Transporation Systems, Logistics, Data Mining, และ Geographical Information System (GIS)
 2. ไอเดียและหัวข้อวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดตอนไปเรียนต่อได้
 3. เพิ่มโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สนใจติดต่อ

กรอกใบสมัคร

สามารถกรอกใบสมัครที่นี่ หรือ หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Download รายละเอียดและคุณสมบัติทุกตำแหน่ง (PDF)

แบบทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรม

 1. เลือกแบบทดสอบอย่างน้อย 3 ข้อ โดยให้เลือกข้อที่ 100 ขึ้นไป จากแบบทดสอบดังนี้
  https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=3
 2. ทำแบบทดสอบที่เลือกและส่งเข้าสู่ระบบเพื่อใช้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์

Form

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s