วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นหน่วยวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเดินทาง ขนส่ง และจราจร (Intelligent Transportation Systems) ที่มุ่งเน้นการร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพื่อความเป็นเลิศด้านวิขาการ (Publishable) และก่อเกิดประโยชน์ต่อสังคมและอุตสาหกรรม (Impact) Key Priorities

พันธกิจ (Mission)
สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและเป็นสื่อกลางที่จะสามารถตอบสนองความ ต้องการ ของสังคมและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา โดยผสมผสาน การปรับปรุงกระบวนการ (Process Improvement) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการเดินทาง ขนส่งและจราจร
กลยุทธ์ในการดําเนินงาน (Strategy)
  • Open Innovation เปิดรับไอเดีย ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ทั้งจากภายในห้องปฎิบัติการ และหน่วยงานภายนอกเช่น เครือข่ายภาคสังคม ภาควิชาการ และภาคอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดนวตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนอง ความต้องการได้อย่างตรงจุด
  • Co-creation ร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
  • 360 Alignment ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองกับต่อความต้องการและข้อจำกัด ขององค์กร สังคม และภาคอุตสาหกรรม
  • Anything-As-A-Service ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านการให้บริการ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผลงาน วิจัยได้อย่างสะดวก และสร้างผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว
  • Long-term Sustainability  ดำเนินงานโดยมุ่งหวังให้เกิดผลกระทบอย่างยั่งยืน
ขอบเขตของเทคโนโลยี (Areas of Research)
  • Information Collection and Processing Data collection (travel times, incidents, congestion, road conditions, weather, etc.); Database representation and storage (databases, maps, directories, roadwork, events, public transport routes/schedules, etc.); Information dissemination (technologies, systems, user devices/interfaces, communications, infrastructure, integration, standards, security, reliability, etc.); Traveller services (trip planning, dynamic route guidance, location-based services, telematics, in-vehicle signing, parking information, personal alerts, etc.); Deployment experiences
  • In-Vehicle ITS for Road Safety User Aspects In-vehicle information systems; Detecting and responding to adverse weather and driving behavior; Protecting vulnerable road users; E-safety
  • Fleet and Public Transport Logistics Driver, vehicle, and fleet management; Commercial vehicle administration; Automated clearance and border crossing operations; Hazardous goods management; Management of inter-modal freight; Commercial vehicle safety and security

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s