ชื่อ – นามสกุล งานที่เคยรับผิดชอบ
 กำธร พันธุมะผล  
 จำลอง คำผาเชื้อ  
 ทักษิณ ปัญญาอาจ  
 อนุรักษ์ ภูลสวัสดิ์  Taxi, GPS, Mobile application
 จุมพล เยาว์ธานี  VMS, Travel time estimation
 นายณัฐ วีระวรรณ์  Incident
 นายรัฐศักดิ์ ศรีสุจริต  Incident
 นายวสวัตติ์ พฤฒิปัญญาสกุล  CCTV, Incident, Web development
 นายณัฏฐพล กล้าแข็ง  Taxi, GPS, Congestion level, Travel time estimation
 นายกิตติพงษ์  หิริโอตัปปะ  
 นางสาวศรัญญา กาญจนวัฒนา  Travel time estimation
 นายชาคริต ลขิตขจร  
 นายณัฐพงษ์ จินณะดิลก  
 นายธีรภัทร์ เจริญศรีพงษา  Map Matching Algorithm, Travel Time Estimation
 ดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์ Logistics and Supply Chain Engineering and Management
 ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ Anomaly Detection and Classification
 ดร.เฉลิมพล สายประเสริฐ Signal Processing and Pattern Recognition
 ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล Human Computer Interaction and Visualization
 ดร.พิมพ์วดี เชาวลิต อาหวาด Data Mining and Data Warehouse
 นายธนชาติ เกาะประเสริฐ  Map Matching Algorithm, Travel Time Estimation
นายธัญสิทธิ์ ผลประสิทธิ์ Mobile Application Development
นายรักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ GNSS
นายสัญญา คล่องในวัย GNSS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s