Traffy ร่วมมือกับ ตำรวจภูธรภาค 6 ติดตามยานพาหนะในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่ จังหวัดกำแพงเพชร

Traffy  ร่วมมือกับ ตำรวจภูธรภาค 6 ติดตามยานพาหนะในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ที่ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2556  เพื่อช่วยเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับทางตำรวจมากขึ้น โดยการใช้ smartphone ที่ลง application สำหรับระบุตำแหน่งของรถวางไว้ในรถ โดยแสดงผลแบบ real-time บน website ระบบติดตามยานพาหนะของการประชุมคณะรัฐมนตรีที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถระบุตำแหน่งได้ทุก 1 วินาที จากการใช้ smartphone ที่มี GPS และเชื่อมต่อ internet ได้ มีประสิทธิภาพมากกว่าระบติดตามรถทั่วไปที่ระบุตำแหน่งได้เพียง 10 - 15 วินาที ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ทำให้มองภาพรวมการเคลื่อนที่ของรถได้สมจริงมากขึ้น เหมาะสำหรับการสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทาง website