ข้อมูลถนนในกรุงเทพและปริมณฑล (getLinkAllInfo)

Notice :

ให้ ข้อมูลรายละเอียดของถนน

Source :

กระทรวงคมนาคม, bmatrafficpolicetu(ข้อมูลจำลองสำหรับใช้ในการแข่งขัน)

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&key=…&appid=…&text=.. .

Continue reading ข้อมูลถนนในกรุงเทพและปริมณฑล (getLinkAllInfo)

ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อถนน (getLinkInfo)

Description

ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับถนน (Link)

Output Formats

XML, TABLE

HTTP Method

GET

Source :

กระทรวงคมนาคม

URL

1. ค้นหาข้อมูลจาก link id

2. ค้นหาข้อมูลจากชื่อ, ตำแหน่ง, หรือทิศทาง

 • http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getLinkInfo&key=key&appid=appid& format=format&source=source[&name_e=name_e&name_t=name_t&box=box&
  radius=radius&direction=direction]
 • จะต้องระบุ name_e, name_t, box, radius, หรือ direction อย่างน้อยหนึ่งตัวแปร

Parameters

key – รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

appid – หมายเลข id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)

format (default: xml) – รูปแบบการแสดงผลของข้อมูลจราจร

 • xml
 • table – แสดงผลในรูปแบบตาราง (html)

source – แหล่งข้อมูลที่ต้องการแสดง

 • traveltime – แสดงข้อมูลแผนที่สำหรับการใช้งานกับ getTravelTime API

name_e – ระบุชื่อถนนเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถระบุส่วนหนึ่งของชื่อได้ เช่น phaya หรือ rama เป็นต้น

name_t – ระบุชื่อถนนเป็นภาษาไทย โดยสามารถระบุส่วนหนึ่งของชื่อได้ เช่น พญา หรือ พระราม เป็นต้น

box – ระบุอาณาเขตการค้นหา Link เป็นกล่องสี่เหลี่ยม ในรูปแบบ box=lat_upper_right, lng_upper_right, lat_lower_left, lng_lower_left

 • lat_upper_right – ค่า latitude ของตำแหน่งขวาบนของกล่องสี่เหลี่ยม
 • lng_upper_right – ค่า longitude ของตำแหน่งขวาบนของกล่องสี่เหลี่ยม
 • lat_lower_left – ค่า latitude ของตำแหน่งซ้ายล่างของกล่องสี่เหลี่ยม
 • lng_lower_left – ค่า longitude ของตำแหน่งซ้ายล่างของกล่องสี่เหลี่ยม

radius – ระบุอาณาเขตการค้าหา Link เป็นรัศมีวงกลม ในรูปแบบ radius=center_lat,center_lng,radius

 • center_lat คือค่า latitude ของพิกัดศูนย์กลางของวงกลม
 • center_lng คือค่า longitude ของพิกัดศูนย์กลางของวงกลม
 • radius คือค่ารัศมีในหน่วยเมตร

direction – ระบุทิศทางของ Link ที่ต้องการค้นหาในรูปแบบ direction=angle [,range]

 • angle คือทิศทางของ Link ในหน่วยองศา ในระบบพิกัดแบบ azimuth กล่าวคือ ทิศเหนือ มีค่า angle = 0, ทิศตะวันออก มีค่า angle = 90, ทิศใต้ มีค่า angle = 180, และทิศตะวันตก มีค่า angle = 270
 • range (default: 10) คือพิสัยของมุมในหน่วยองศา เช่น direction=90,20 (angle=90, range=20) หมายความว่า ทิศทางที่ต้องการมีค่าตั้งแต่ 80 – 100 องศา

XML Response Format

<info>

<linkinfo linkid=”” length=””>

<road name_t=”” name_e=””/>

<startnode lat=”” lng=””/>

<endnode lat=”” lng=””/>

</linkinfo>

</info>

ความหมายของตัวแปร

 • name_t, name_e = ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษของถนนตามลำดับ
 • length = ความยาวของ Link ในหน่วยเมตร
 • startnode = จุดเริ่มต้นของ Link
 • endnode = จุดสิ้นสุดของ Link
 • lat = latitude, lng = longitude

Examples

1. ค้นหา Link ที่มีคำว่า “phaya” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ จาก source = traveltime

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=key&appid=appid&format=xml&source=traveltime&name_e=phaya

Response

<info>

<linkinfo linkid=”4903″ length=”1444.007355″>

<road name_t=”ถนนหลวงพรตพิทยพยัต” name_e=”LUANG PROT PHITTHAYAPHAYAT RD.”/>

<startnode lat=”13.7281196599653″ lng=”100.778025871829″/>

<endnode lat=”13.7255381525499″ lng=”100.788278797475″/>

</linkinfo>

</linkinfo>−<linkinfo linkid=”5830″ length=”693.071671″>

<road name_t=”ถนนพญาไท” name_e=”PHAYA THAI RD.”/>

<startnode lat=”13.7467449974393″ lng=”100.530780460508″/>

<endnode lat=”13.7529380855322″ lng=”100.531673842235″/>

</linkinfo>

</info>

2. ค้นหา Link ที่มีคำว่า “พญาไท” เป็นส่วนหนึ่งของชื่อจาก source = traveltime โดยมีทิศอยู่ในช่วงระหว่าง 270 และ 90 องศา (ตั้งแต่ทิศตะวันตกจนถึงทิศตะวันออก) แสดงผลในรูปแบบตาราง(html)

Response

link_id name(en) name(th) length(m) start node end node
5830 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 693.071671 13.7467449974393, 100.530780460508 13.7529380855322, 100.531673842235
2353 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 497.314771 13.7535148458318, 100.531861335007 13.7574666755004, 100.534053083395
8344 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 444.152953 13.7387435096065, 100.529589190241 13.7427148338219, 100.530191722769
13263 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 428.716309 13.7584465407802, 100.534600704964 13.7618514517522, 100.536493491252
16751 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 343.031596 13.7334040899676, 100.528761064678 13.7364665446394, 100.529253094311
15550 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 333.752830 13.7427148338219, 100.530191722769 13.7457021278829, 100.530622524131
4062 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 75.499746 13.7574666755004, 100.534053083395 13.7580620100435, 100.533784089354
2384 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 72.385292 13.7463482807363, 100.53024818733 13.7467449974393, 100.530780460508

3. ค้นหา Link ในรัศมี 50 เมตร จากจุดศูนย์กลาง latitude, longitude = 13.746211, 100.530755 แสดงผลในรูปแบบตาราง (html)

Response

link_id name(en) name(th) length(m) start node end node
12388 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 77.797817 13.7467236849841, 100.530909404213 13.7461604505608, 100.531340145477
14498 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 76.493704 13.7457021278829, 100.530622524131 13.7462681712008, 100.53021630568
4936 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 75.088687 13.746079626714, 100.531309926109 13.7456762985536, 100.530751475874
2384 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 72.385292 13.7463482807363, 100.53024818733 13.7467449974393, 100.530780460508
8443 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 54.981566 13.7462497130074, 100.530840004305 13.7461604505608, 100.531340145477
14720 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 54.981566 13.7461604505608, 100.531340145477 13.7462497130074, 100.530840004305
2769 RAMA 1 RD. ถนนพระราม 1 53.242203 13.746079626714, 100.531309926109 13.7461627969882, 100.530825008746
3828 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 52.995659 13.7462708424489, 100.530710681451 13.7467449974393, 100.530780460508
15856 PHAYA THAI RD. ถนนพญาไท 52.969797 13.7467236849841, 100.530909404213 13.7462497130074, 100.530840004305

รายงานข่าวจราจร (getIncident)

Description :

ให้ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการจราจร เช่น อุบัติเหตุ ระติด ฝนตก น้ำท่วม จากหลายๆ แหล่งข้อมูล เช่น บกจร. Twitter
สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 1 วัน นับจากเวลาปัจจุบัน ระบบจะทำการ update ทุกๆ 5 นาที

เพิ่ม id ของแต่ละข่าว

ร่วมพัฒนากับ ทีมวิจัยเทคโนโลยยีเว็ปเชิงสังคม ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา

Source :

Twitter, กองบังคับการตำรวจจราจร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=…&appid=…&key=…&format=…&callback=…&limit=…&offset=…&type=…&from=…&to=…&source=…&filter=…&title=…&newsid=.. .

API Status:

Online

Continue reading รายงานข่าวจราจร (getIncident)

ข้อมูลภาพป้ายสภาพการจราจร (getVMSimg)

Description :

API สำหรับการดึงภาพป้ายจราจรอัจฉริยะ (VMS)  ที่ต้องการทั่วกรุงเทพ 40 ป้าย

API Status:

กำลังปรับปรุง

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=…&id=…&w=…&h=.. .

Continue reading ข้อมูลภาพป้ายสภาพการจราจร (getVMSimg)

ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

Glossary :

VMS = Variable Message Sign

Description :

แผนที่อย่างง่ายบอกสภาพการจราจร

API Status:

กำลังปรับปรุง

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&width=…&height=…&key=…&appid=.. .

Continue reading ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

รายงานสภาพจราจรของถนน (getTrafficCongestion)

Description:

แสดงข้อมูลระดับความติดขัดของแต่ละถนน จากการรายงานของกทม. เป็นข้อมูลประเภท Ordinal Scale

 • ข้อมูล Status H หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีระดับความติดขัดสูง
 • ข้อมูล Status M หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีประมาณรถหนาแน่น มีความติดขัดน้อยกว่าระดับ H
 • ข้อมูล Status L หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีประมาณรถน้อย มีความติดขัดน้อยกว่าระดับ M

API Status:

กำลังปรับปรุง

Notice :

เป็นคำสั่งสำหรับการแสดงข้อมูลจราจรโดยจะประกอบด้วย

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=getCL&key=…&appid=…&q=…&linkid=.. .

Formats:

XML, CSV, TABLE

Source:

bma, trafficpolice, TU (ข้อมูลจำลองสำหรับการแข่งขัน)

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*format = รูปแบบของการแสดงผล (XML,CSV)
Example:  http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&q=all

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getCL)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&q=all

* key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

linkid = สำหรับเรียกข้อมูลเฉพาะบาง link โดยให้ใส่เป็นรหัส link
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=101,102

q= สำหรับเรียกข้อมูลทุก link (all)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

source = สำหรับเรียกข้อมูลจราจรที่ต้องการเช่น  BMA (default), police
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=101,102&source=bma

Output Parameter

linkid = หมายเลขประจำ link ของข้อมูลสามารถดูรายละเอียดได้จาก GetLinkAllInfo

Status = แสดงระดับความติดขัดโดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ H( ติดขัด) , M (หนาแน่น) และ L (คล่องตัว)

lastupdate = เวลาที่ข้อมูลถูกรายงานโดยมี format เป็น [yyyy-mm-dd hh:mm:ss]

Output Response

XML

&lt;trafficmessage&gt;
 &lt;linkid&gt;480&lt;/linkid&gt;
 &lt;datetime&gt;2011-01-17 08:37:53&lt;/datetime&gt;
 &lt;status&gt;L&lt;/status&gt;
&lt;/trafficmessage&gt;
&lt;trafficmessage&gt;
 &lt;linkid&gt;1059&lt;/linkid&gt;
 &lt;datetime&gt;2011-01-17 08:37:53&lt;/datetime&gt;
 &lt;status&gt;L&lt;/status&gt;
&lt;/trafficmessage&gt;

CSV

102,2010-12-01 08:28:51,L
101,2010-12-01 08:28:51,M

ทำนายระดับความติดขัดแต่ละถนน (getPCL)

Description :

getPCL = get Predicted Congestion Level
ให้ข้อมูลทำนายสภาพการจราจร ล่วงหน้า 30 นาที โดยใช้ข้อมูลจากตำรวจจราจร
สภาพการจราจรแบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1 เคลื่อนตัวได้ดี
2 เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
3 เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
4 เคลื่อนตัวได้ตามปกติ
5 เคลื่อนตัวช้า
6 หนาแน่น
7 ติดขัด
0 ไม่สามารถระบุได้

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&appid=…&key=…&linkid=…&format=…&callback=.. .

API Status:

Closed

Continue reading ทำนายระดับความติดขัดแต่ละถนน (getPCL)

การใส่เส้นสีลงบนแผนที่ (getTile)

บทนำ

สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงข้อมูลเส้นสีบนแผนที่ของตนเองนั้น  หากท่านใช้ google map เป็นแผนที่ในการแสดงผล  ท่านสามารถนำ traffic layer ของเราไปแสดงบน website ของท่านได้

API Status:

Closed

getTile

เป็น api สำหรับเรียกภาพ overlay จราจรเพื่อแสดงผลบน google map โดยหากเป็น version 2 จะสามารถนำ api ไปช่วยแสดงผลได้โดยง่ายโดยการเพื่ม GTileLayerOverlay ลงในเว็ป site ของท่านโดยให้เพิ่มโค้ดไปดังนี้

var urlTemplate = 'http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=png&amp;api=getTile&amp;key=(ได้จากการลงทะเบียน)&amp;appid=(ได้จากการลงทะเบียน)&amp;x={X}&amp;y={Y}&amp;z={Z}';
var myLayer = new GTileLayer(null,0,18,{
                 tileUrlTemplate:urlTemplate,
                 isPng:true,
                 opacity:0.8 });
var trafficLayer = new GTileLayerOverlay(myLayer);
map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.addOverlay(trafficLayer);

โดยจะต้องใส่ appid และ key ให้ตรงกับ website ที่ท่านใช้งาน

ตัวอย่าง

http://traffy.nectec.or.th/itraffy/imap.html

หมายเหตุ: เส้นสีจะแสดงได้หากใส่ api ให้ตรงกับ website ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

การพยากรณ์ฝน (getRainForecast)

ได้รับการสนุบสนุนข้อมูลพยากรณ์ฝนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Description :

บริการ API สำหรับพยากรณ์ฝนลวงหน้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ใน 10, 30, และ 60 นาทีล่วงหน้า ว่าจะมีฝนตกหรือไม่และมีปริมาณน้ำฝนเท่าใด สามารถ สอบถามในรูปแบบละติจุด ลองติจุด, เขตพื้นที่, ถนน แล้วรายงานผลในรูปแบบ XML

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&available=…&key=…&appid=&#8230;

API Status:

Closed

Continue reading การพยากรณ์ฝน (getRainForecast)

ตำแหน่งกล้องจับความเร็ว (getSpeedCameraLocation)

Description

ให้ข้อมูลพิกัดที่มีกล้องตรวจจับรถยนต์ที่ขับเกินความเร็วทีกำหนด โดยใช้ข้อมูลจาก https://maps.google.co.th/maps/ms?hl=th&gl=th&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=212826806987686398141.0004d61ec671c7480c0cd&dg=feature

Resource URL

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getSpeedCameraLocation

API Status

Online / Beta Test

Continue reading ตำแหน่งกล้องจับความเร็ว (getSpeedCameraLocation)

Traffy Social Eyes

Social Eyes Introduction

ฟรี!! กล้อง CCTV สำหรับ 100 องค์กรแรกที่ เข้าร่วมโครงการ

Traffy Social Eyes (เครือข่ายตาจราจร) คือโครงการแบ่งปันภาพจราจรจากกล้อง CCTV หรือ IP Camera โดยบุคคลทั่วไปหรือองค์กรต่างๆ เป็นการช่วยเหลือสังคม และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงภาพสดๆ จากล้องทั่วทุกมุมของประเทศ และทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีการจราจรติดขัด และช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดได้

ประโยชน์ต่อประชาชน

ประชาชนสามารถดูสภาพจราจรสดๆ จากกล้องของหน่วยงานต่างๆ ได้ง่ายดาย สะดวก รวดเร็วทั้งทาง Website (traffy.in.th), โทรศัพท์มือถือ (Java, Symbiam, Windows Mobile),  Smartphone (iPhone iPad & Android) นอกจากนี้ นักพัฒนาสามารถดึงเอาภาพจราจรจากกล้องเพื่อนำไปใช้ต่อยอดใน application ต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและสังคมได้ ทำให้สามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย

ประโยชน์ต่อองค์กรผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการ Traffy Social Eyes  สามารถสื่อสาร ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการเพิ่ม Brand Awareness ผ่านการชื่อกล้อง ที่ตั้ง และโลโก ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (CSR) ผ่านการให้ข้อมูลจราจรแก่สังคมและผู้เดินทาง

องค์กรและผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ Traffy Social Eyes โดยการกรอกแบบฟอร์มเพื่อสนับสนุน

 1. สถานที่ติดตั้งกล้องภายในอาคารที่สามารถมองเห็นถนนได้จากหน้าต่างหรือกระจก
 2. ไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์กล้อง CCTV (ประมาณ 50 บาทต่อเดือน)
 3. Internet  สำหรับการส่งภาพมายัง Server ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ประมาณ 10 kbps)
 4. ผ่านการทดสอบการส่งข้อมูล Network ขององค์กรหรือบริษัทของท่าน Click !!!

หน่วยงานที่เข้าร่วมในโครงการในปัจจุบัน

ข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการยินดีดูแลและรับผิดชอบอุปกรณ์ หากเกิดการสูญหายหรือเกิดความเสียหายทางกายภาพ

ภาพที่นำไปแผยแพร่จะเป็นขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าบุคคล หรือทะเบียนรถได้
ภาพที่ปรากฎจึงไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและไม่สามารถนำไปใช้ เป็นหลักฐานทางกฎหมายได้