Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียน และติดตามปัญหาเมือง

            Traffy Fondue เป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเมือง โดยจัดทำขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการปัญหาต่างๆ ภายในเมือง เช่น ปัญหาขยะ ไฟส่องสว่าง ถนนชำรุด ฯลฯ โดยประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบ ไปให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถติดตามปัญหาเพื่อดูการอัพเดทการทำงานได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ผ่านการแจ้งเตือนตลอด 24 ชั่วโมง 1. ประชาชนสามารถแจ้งปัญหาที่พบได้ทันที  2. ประชาชนสามารถติดตามปัญหาที่ร้องเรียนได้  3. ประชาชนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองและพื้นที่ต่างๆ     1. เจ้าหน้าที่สามารถทราบถึงปัญหาที่ประชาชนได้รับ     2. เจ้าหน้าที่สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว     3. เจ้าหน้าที่สามารถประหยัดเวลาและลดขั้นตอนในการทำงานได้      1. ผู้บริหารสามารถทราบปัญหาที่พบบ่อยๆ      2. ผู้บริหารสามารถรับรู้สถิติการร้องเรียนในประเภทต่างๆ      3. ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลที่ได้ ไปวิเคราะห์ วางแผน การดำเนินงานในอนาคต ประชาชน ทำการแจ้งปัญหา … Continue reading Traffy Fondue – แอปพลิเคชันพลังประชาชน แจ้งซ่อม ร้องเรียน และติดตามปัญหาเมือง