ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

ผู้จัดอบรม Traffy APIs Workshop for Developers มีประกาศแจ้งให้ทราบ ดังนี้

 1. เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ผู้จัดจึงทำการขยายขนาดการอบรมจาก 30 ที่นั่ง เป็น 60 ที่นั่ง
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook) มาเอง พร้อมลงโปรแกรม Appserv
  วิธีลงโปรแกรม Appserv
 3. ยืนยันการเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://spreadsheets8.google.com/viewform?hl=en&hl=en&formkey=dGRHRzJiNWRzSGJ4QnRFMTJDb3JHbXc6MQ#gid=0
 4. ตารางอบรมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
  08.30 น. – 09.00 น.            ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  09.00 น. – 09.45 น.            บรรยายภาพรวมของโครงการ Traffy: อดีต ปัจจุบันและอนาคต
  09.45 น. – 10.30 น.            บรรยายภาพรวมของ API และบริการข้อมูลจราจรประเภทต่างๆ
  10:30 น. – 11.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง
  11:00 น. – 12.00 น.            วิธีการลงทะเบียนเพื่อเรียกใช้งาน API และผลลัพธ์ของการเรียกใช้งาน API ในรูปแบบต่างๆ
  12.00 น. – 13.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 น. – 14.30 น.            สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML และ JavaScript เพื่อดึงข่าวจราจรแบบ Web Referrer
  มาแสดงบน Google Maps
  14.30 น. – 14.45 น.            พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45 น. – 16.00 น.            สาธิตการเขียนโปรแกรมด้วย iWebKit Framework เพื่อดึงภาพกล้อง CCTV
  มาแสดงบนโทรศัพท์มือถือ
 5. ท่านได้รับสิทธ์เข้าร่วมอบรม Traffy APIs Workshop for Developers ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554มีรายชื่อดังต่อไปนี้
  สุพจน์ แก้วกรณ์ นายอภิรักษ์ นิ่มนวล พีรพงษ์ เรืองอุดม กิตติ ขุนสนิท
  อดิศร อินนุพัฒน์ โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ กรกฤต จารุกานต์รวีกุล เชิดพงศ์ ภารเวช
  อัศวิน สัตติยา สมสัก ม่วงวงษ จรินทร์ จงวิริยะพันธุ์ วัชระพงษ์ ปิงเมือง
  นนทชัย ทรัพย์ทวีพงศ์ ภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ว่าที่ ร.ต. อัศเดช สุขสวัสดิ์ นายภูริช เลิศดำรงศิริ
  นนท์ อินตานนท์ นายชลัท ทิพากรเกียรติ เพิ่มพงศ์ เอี้ยวบันดาลสุข นพดล พีรพงศ์ศิลป์
  นิพนธ์ กิจเกตุก้อง นางสาวนุจรีย์ พงษ์เฉลิม รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ Saravudh Sinsomros
  พงศธร เอกกมลกุล นางสาวครองสิริ โอรัญรักษ์ รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ Narinee Padungwong
  ชีวพัฒน์ ลอยจิ๋ว นางนวลละออ รักไทย ฉัตวัฒน์ จันทร์จรุง นิติกร เกตุเมฆ
  ธราดล ตรีทิพศิริศีล Teerayoot Sawangsri จำนงค์ ปาณศรี นาวิน สดุดี
  Supod Kaewkorn สิริธร ฤดีสิริศักดิ์ ธนาภรณ์ ศิริ สุภาวินี บุญศิริ
  ธนกร อินทราลักษณ์ นาย ธนาพล พรหมวงศนันท์ กุลชรีย์ พิมพิน สุริยา นวลแย้ม
  อิทธิฤทธิ์ เตชะมานะกูล เทวา มหาวีระ จุฑามาศ ยอดวงค์ Dr.Siriluck Lorpunmanee
  พิษณุ ปิณฑคุปต์ ธนาพิพัฒน์-จารุศิลาวงศ์ สุธรรม โรจนวิภาต ภาคภูมิ อิทธิฤทธิกุล
  จิรพงษ์ ศรีสนองเกียรติ กฤษฎา ศักดิ์คำดวง พสิษฐ์ จารุทัสนางกูร นายลิขิต เป็ดแก้ว
  นายพรเทพ แสงทอง ชัยภัทร จั่นมณี สุธี แซ่เจีย
 6. Resource File ประกอบการบรรยาย
 7. Slide ประกอบการบรรยาย
 8. สถานที่อบรม ห้องประชุม 113 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต)

ทั้งนี้ทางเราจะส่ง e-mail ไปยืนยันท่านอีกครั้งครับ

หมายเหตุ: