เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ NECTEC / ITS ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาเกี่ยวข้อง ลักษณะงาน ศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านขนส่งและจราจรอัจฉริยะ พัฒนาต้นแบบพร้อมร่วมเขียนรายงาน บทความทางวิชาการ และสิทธิบัตร ร่วมดำเนินโครงการในปัจจุบัน เช่น พัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน โครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากพลังมวลชน ร่วมดำเนินการบูรณาการงานบริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์ One Stop service ร่วมดำเนินโครงใหม่ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการเตรียมการ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูบจากข้อมูลจราจรขนาดใหญ่ (Big Data) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้งานดาวเดียมรังวัดรายละเอียดสูง เพื่อใช้งานได้แผนที่และการจราจร การศึกษาและเตรียมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน GPS Probe National Archive การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เซ็นเซอร์แบบบูรณาการ (High Precision Multi-GNSS, G-Sensor และกล้อง DVR ติดรถยนต์) เพื่อเก็บข้อมูลจราจรเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และใช้รถใช้ถนนซึ่งสอดคล้องกับ Technology Road Map ของ Nectec คุณสมบัติสำคัญ มีความสุขกับการพัฒนาโปรแกรม ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน ติดต่อสอบถามได้ที่ wasan@nectec.or.th, traffyteam@gmail.com … Continue reading เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ NECTEC / ITS ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า ร่วมสัมมนาโดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (Raksit Thitipatanapong) วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 09:00 - 12:00 น. ห้องประชุม CC-301 อาคารศูนย์ประชุม (CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในปัจจุบันเทคโนโลยีดาวเทียมน าร่องได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ระบบ GPS ของประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามได้มีการนำเสนอระบบดาวเทียมนำร่องในระบบอื่น ไม่ว่าจะเป็น GLONASS จาก สหพันธรัฐรัสเซียหรือระบบ Beidou จากสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้ประโยชน์จากระบบดาวเทียมอื่นๆมาร่วมประมวลผลนั้น ทำให้เพิ่มขีดความสามารถของการรับสัญญาณและการระบุตำแหน่งได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้นำไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการบริการ (Location Base Services) การบริการจัดการภัยพิบัติ หรือ ระบบจัดการจราจรอัจฉริยะได้เป็นอย่างดี กำาหนดการ 9:15 – 9:30 น. Introduction to Multi-GNSS Raksit Thitipatanapong NECTEC, on behalf of … Continue reading ประชาสัมพันธ์ สัมมนา ระบบระบุตำแหน่งแห่งยุคหน้า

บทความทางวิชาการของ Traffy

งานวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Development of Dynamic Time Warping for Short-term Traffic Congestion Prediction,  K.  Hiri-o-tappa,  S. Pan-Ngum, S.  Narupiti and W. Pattara-atikom, to appear in Journal of IET Intelligent Transportation Systems Detection and Classification of Traffic Anomalies using Microscopic Traffic Variables,  J.  A.  Barria and  S. Thajchayapong,  to appear in IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems Exploiting Wireless Communication in Vehicle Density Estimation, S. Panichpapiboon, W. Pattara-Atikom in IEEE … Continue reading บทความทางวิชาการของ Traffy

ยินดีต้อนรับสู่ Traffy

Traffy API ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน เปิดให้บริการ 4 api ได้แก่ กล้อง CCTV,ระดับความติดขัด, ข่าวจราจร,แผนที่อย่างง่าย Traffy Social Eyes (เครือข่ายตาจราจร) แบ่งปันภาพจากกล้อง CCTV ฟรี!! กล้อง CCTV สำหรับ 100 องค์กรแรกที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Traffy Reminders Facebook Application ระบบแจ้งเตือนสภาพจราจรด้วยภาพจากกล้อง CCTV ลงบน Facebook Wall ใช้งานได้ที่นี้ Traffy bSafe เครือข่ายเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยรถสาธารณะ รถโดยสารไม่ปลอดภัย อยากบอกใครแจ้ง bSafe แนะนำ ติดต่อ สอบถาม ได้ที่ http://facebook.com/traffy.in.th หรือ traffy@nucleus.nectec.or.th คำถามพบบ่อย http://info.traffy.in.th/2011/11/12/faq/