getTravelTime

Description:

ให้บริการเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link)

ให้บริการเวลาเดินทางรวม จากรายการช่วงถนนที่กำหนดให้ (Sum Link Travel Time)

URL:

http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=id1,id2,id3

API Status:

Online

Output Formats:

JSON

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Required Parameters :

หมายเหตุ: รายละเอียดของช่วงถนนจาก getLinkInfo

linkid= linkid หรือ รายการของ linkid คั่นด้วย “,” เป็นจำนวนเต็ม 
Example:http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=59866,102057,114019

Response :

หมายเหตุ เวลาเดินทาง (traveltime) หน่วยเป็นนาที
gettraveltime-response

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

getHeading

Description :

ให้ข้อมูลทิศทางที่รถกำลังวิ่งไป (Heading) ของข้อมูล GPS จุดที่ 1  โดยใช้ข้อมูล GPS 2 จุด คำนวณจากจุดที่  1 ไปจุดที่ 2  มีหน่วยเป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ

URL:

http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getHeading&latitude1=…&longitude1=…&latitude2=…&longitude2=&#8230;

API Status:

Online

Formats: (Click for sample output)

JSON

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*latitude1  = ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 1

*longitude1 = ค่า longitude ของจุด GPS จุดที่ 1

*latitude2  =  ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 2

*longitude2 =  ค่า longitude ของจุด GPS จุดที่ 2


Response :

JSON Example

6

เส้นสีแดงแสดงทิศทาง (Heading) จาก จุด GPS ที่ 1 สวทช (latitude=14.078606 , longitude=100.603120) ไปยังจุด GPS จุดที่ 2  อนุสาวรีชัยสมรภูมิ (latitude=13.764913 , longitude=100.538283 )

5

 

getTravelTime-Beta2

Description:

ให้ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณผ่านส่วนหนึ่งของถนน(link)
โดยให้ข้อมูลเวลา
ที่ใช้ในการเดินทาง 3 แบบดังนี้

 1. Spot Travel Time /
  เวลาที่ใช้ในการเดินทางแบบจุด
  คือเวลาในการเดินทางคำนวนจากจุด GPS
  ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่ร้องขอข้อมูลมากที่สุดExample
 2. Average
  Spot Travel Time / เวลาที่ใช้ในการเดินทางเฉลี่ย 
  คือเวลาในการเดินทางคำนวนจากจุด
  GPS ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนเวลาร้องขอข้อมูล(5-15 นาที)
  Example
 3. Space Mean
  Travel Time / เวลาในการเดินทางจากความแตกต่างตำแหน่งและเวลา
  คือเวลาในการเดินทางซึ่งคำนวนจากความแตกต่างของตำแหน่ง และเวลา ระหว่างจุด
  GPS 2 จุดExample

URL:

http://api.traffy.in.th/traveltime/v0.2/gettraveltime.php?linkid=id1,id2,…&format=…&mode=&#8230;

API
Status:

Online
Version 0.2 Beta Test

Continue reading getTravelTime-Beta2

การนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปต่อยอด (ชั่วคราว)

API ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน (คลิกเพื่ออ่านวิธีใช้และตัวอย่าง)

โดยสามารถใช้ ID และ KEY ดังนี้ (เป็น ID และ KEY ชั่วคราว)
กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานด้านล่าง

 • appid=000001
 • key=chR9Wmf0HG

ตัวอย่างบริการที่ดึงข้อมูลไป

 1. เว็บไซต์ต่างๆ
 2. iOS Application
 3. Android Application
 4. Windows Phone Application

ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ
Application Programming Interface (API)
และข้อมูลจราจรที่นำมาใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Traffy

เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้รับอนุญาตเข้าใจและตกลงยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลง ดังปรากฏด้านล่างนี้ และที่เนคเทคอาจเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขในภายหลังโดยมิต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า

 1. ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How) และสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Traffy (“TRAFFY”) รวมถึง Application Programming Interface (“API”) และข้อมูลจราจรที่นำมาใช้กับ TRAFFY (“ข้อมูลจราจร”) คู่มือการผลิต คู่มือการอบรม และฐานข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ TRAFFY ซึ่งต่อไปในสัญญานี้รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY” เป็นของศูนย์เทคโนยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (“เนคเทค”) ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 2. สิทธิและหน้าที่ของผู้รับอนุญาต
  • เนคเทคอนุญาตให้สิทธิผู้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ TRAFFY-API Based Service และข้อมูลจราจร ดังปรากฏในเอกสารสำหรับดาวน์โหลด ซึ่งเป็นการให้สิทธิอย่างไม่เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยผู้รับอนุญาตจะนำ API และข้อมูลจราจรไปใช้สำหรับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเข้ากันได้ของ “TRAFFY และข้อมูลจราจร” กับ “ระบบปฏิบัติการของผู้รับอนุญาต” เท่านั้น เพื่อให้ผู้รับอนุญาตสามารถใช้ประโยชน์ซึ่ง TRAFFY ทั้งนี้ การอนุญาตให้สิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY ภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่รวมถึงการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีของ TRAFFY เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่อาจคำนวณเป็นตัวเงินได้ และการอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะขอรับอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีเกี่ยวกับ TRAFFY เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือการอื่นใด ผู้รับอนุญาตจะตกลงเป็นหนังสือกับเนคเทคต่างหากในภายหลัง
  • เพื่อการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเข้ากันได้ของ “TRAFFY และข้อมูลจราจร” กับ “ระบบปฏิบัติการของผู้รับอนุญาต” ภายใต้ข้อตกลงนี้ ผู้รับอนุญาตจะใช้ข้อมูลจราจรในส่วนที่ปรากฏในภาพแผนที่ของ TRAFFY ภาพจากกล้องวงจรปิด (“Closed Circuit Television หรือ CCTV”) หรือ ภาพป้ายจราจรอัจฉริยะ (“Virtual Memory System หรือ VMS”) ”) หรือแผนที่การจราจรตามที่ปรากฏ โดยจะไม่ดัดแปลงแก้ไขข้อมูล ตัดต่อหรือแสดงซึ่งบางส่วนของข้อมูลดังกล่าว กรณีมีเหตุจำเป็นในการดัดแปลงข้อมูล ตัดต่อหรือแสดงบางส่วนของข้อมูลดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา การแสดงผล หรือการใช้ประโยชน์ในผลงานที่ดีขึ้น จักต้องได้รับความความยินยอมจากเนคเทคก่อน
  • สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานส่วนที่วิจัยและพัฒนาต่อยอดโดยผู้รับอนุญาต เป็นของผู้รับอนุญาต โดยผู้รับอนุญาตตกลงจะเปิดเผยข้อมูลผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดดังกล่าวแก่เนคเทค เพื่อให้เนคเทคสามารถดำเนินการศึกษา วิจัยและพัฒนาในผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดดังกล่าว
  • ผู้รับอนุญาตจะใช้ API และข้อมูลจราจรตามข้อตกลงนี้ โดยชอบด้วยกฎหมายไทย และกฎหมายของประเทศที่ผู้รับอนุญาตนำ API และข้อมูลจราจรไปใช้ประโยชน์ และรับผิดชอบในผลกระทบที่เกิดขึ้น (หากมี) นั้นเอง
  • ผู้รับอนุญาตจะไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับจากเนคเทคภายใต้สัญญานี้แก่บุคคลที่สาม รวมทั้งจะไม่โอนสิทธิ หรือให้สิทธิช่วง ให้เช่า ให้ยืม หรือใช้เป็นหลักประกันหนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ซึ่งสิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเนคเทค
  • กรณีการนำ TRAFFY และข้อมูลจราจร ไปใช้กับผลงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดความเข้ากันได้ของ “TRAFFY และข้อมูลจราจร” กับ “ระบบปฏิบัติการของผู้รับอนุญาต” ภายใต้ข้อตกลงนี้ ซึ่งผู้รับอนุญาตจะแสดงโดยชัดแจ้งซึ่งข้อความว่า “Powered by TRAFFY” ในหน้าแรกของโปรแกรมหรือการแสดงผล โดยใช้สัญลักษณ์ตามรูปแบบที่เนคเทคกำหนด ทั้งนี้ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงให้บุคคลอื่นเข้าใจโดยชัดแจ้งด้วยว่าการนำชื่อ สัญลักษณ์ หรือตราของเนคเทคหรือ TRAFFY ไปใช้นั้น เนคเทคไม่ได้รับประกันผลงานส่วนที่วิจัยและพัฒนาต่อยอดโดยผู้รับอนุญาตเอง และผู้รับอนุญาตจะไม่นำชื่อ สัญลักษณ์ หรือตราของเนคเทค ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดไปใช้กับการให้บริการหรือใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิ งพาณิชย์ของผู้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีที่เนคเทคให้ความยินยอมเป็นหนังสือ รวมถึงผู้รับอนุญาตยินยอมที่จะแสดงชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเจ้าของสิทธิร่วมในข้อมูลจราจร อันประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร กองบังคับการตำรวจจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น ในส่วนคำบรรยาย About ของระบบปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ บริการหรือโปรแกรมซอฟท์แวร์ที่ผู้รับอนุญาต
 3. ผู้รับอนุญาตเข้าใจดีว่า เนคเทคไม่อาจรับผิดชอบในความเสียหายจากการใช้สิทธิภายใต้ข้อตกลงนี้ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับอนุญาต และ/หรือ บุคคลอืน และไม่อาจรับผิดชอบในการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยหากมีความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้รับอนุญาตตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเอง
 4. กรณีที่ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งตกเป็นโมฆะ ย่อมไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อตกลงนี้ และ/หรือ ข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง
 5. เนคเทคอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ โดยแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน และผู้รับอนุญาตต้องยุติการใช้สิทธิตามข้อตกลงนี้ทันทีเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลง

getIncidentRaw (Beta)

Description :

ให้ข้อมูลจราจรพื้นฐาน ที่ทำการดึงมาจาก Twitter
จำนวน 100 ข่าวล่าสุด

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncidentRaw&appid=…&key=…&format=XML

API Status:

Online

Continue reading getIncidentRaw (Beta)

วิธีการใช้งาน Quantum Gist เชื่อมกับ PostGist Database

สำหรับโปรแกรม Quantum Gist นั้นเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงผล (Visualization) ข้อมูลเชิง Geometry ต่างๆ ให้ออกมาเป็นภาพชัดเจน ซึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยหรือต้องการจะดูข้อมูล Geometry ที่มีในฐานข้อมูล โปรแกรมนี้ก็เป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างดี

Download: http://www.qgis.org

สำหรับคู่มือนี้จะแสดงวิธีการใ้ช้งานพื้นฐาน 2 แบบ คือการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อตลงในโปรแกรม และการกำหนดป้ายชื่อให้แก่ข้อมูลที่พล็อตอยู่
การนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อต Continue reading วิธีการใช้งาน Quantum Gist เชื่อมกับ PostGist Database

คู่มือการลง PostgreSQL

PostgreSQL คือระบบฐานข้อมูลยอดนิยมที่มีลิขสิทธิ์แบบ open source อีกตัวหนึ่ง ที่มีความสามารถมาก และน่ามีฟีเจอร์พอๆกับ oracle แต่ฟรีแบบ MySQL สำหรับวิธีการลงมีดังนี้

1.เริ่มจาก Download จากเว็บ http://www.postgresql.org/download/  ซึ่งจะมีให้เลือกหลายเวอร์ชั่นและหลายระบบปฏิบัติการ (ในที่นี้ผมจะเลือกลงแบบระบบปฏิบัติการ Windows Version 8.4.8-1 )

Download

Continue reading คู่มือการลง PostgreSQL

คู่มือการลง Postgis

PostGIS เป็นฐานข้อมูล ด้านแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่มากับ ฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็น open source  และจะมี Function ที่เป็นซอฟแวร์เสริมเข้ามา สำหรับวิธีการลงผมจะลงผ่าน Application Stack Builder ซึ่งมีมาให้แล้วตอนที่เราลง PostgreSQL มีขั้นตอนดังนี้

1.เริ่มจาก Start>All Programs>PostgreSQL 8.4>Application Stack Builder

Application Stack Builder

Continue reading คู่มือการลง Postgis

คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

Quantum GIS หรือ QGIS  เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงาม

ในปี คศ. 2002 กลุ่มนักพัฒนาจากประเทศเยอรมันได้พัฒนา Desktop GIS ชื่อว่า Quantum GIS ที่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์ แรสเตอร์ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ GeoTIFF QGIS สามารถแก้ไข Shape File format ได้ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในเวลานี้ QGIS พัฒนาบนพื้นฐานของ Qt ที่เป็นไลบรารี่สาหรับ Graphical User Interface (GUI) ที่ใช้งานได้ทั้ง UNIX, Window และ Mac การพัฒนาใช้ภาษา C++ เป็นหลักนอกจากนั้น QGIS ยังเชื่อมต่อกับ Geospatial RDBMS เช่น PostGIS/PostgreSQL สามารถอ่านและเขียนฟีเจอร์ที่จัดเก็บใน PostGIS ได้โดยตรง สามารถเชื่อมต่อกับ GRASS ได้ทำให้สามารถเรียกดูข้อมูลที่จัดเก็บใน GRASS โดยตรง และสามารถเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆของ GRASS ได้ สนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ในเบื้องต้นและการแสดงผลข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบของแผนที่ การสร้างและการแก้ไขข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial Data) และข้อมูลตาราง (Attribute Data) สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายโดยใช้เครื่องมือตาม GUI ที่กาหนด

ซึ่งผู้ที่สนใจโปรแกรมทางด้าน GIS สามารถ Download โปรแกรมมาใช้ได้ที่ www.qgis.org
Continue reading คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น

User Interface ของโปรแกรม Quantum GIS (Version 1.7.0)

User Interface

Continue reading คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น