getTravelTime

Description: ให้บริการเวลาเดินทางในระดับช่วงถนน (Link) ให้บริการเวลาเดินทางรวม จากรายการช่วงถนนที่กำหนดให้ (Sum Link Travel Time) URL: http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=id1,id2,id3 API Status: Online Output Formats: JSON HTTP Method: GET Requires Authentication : true API rate limited : ไม่จำกัด Required Parameters : หมายเหตุ: รายละเอียดของช่วงถนนจาก getLinkInfo linkid= linkid หรือ รายการของ linkid คั่นด้วย "," เป็นจำนวนเต็ม  Example:http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getTravelTime&key=<passkey>&linkid=59866,102057,114019 Response : หมายเหตุ เวลาเดินทาง (traveltime) หน่วยเป็นนาที                         … Continue reading getTravelTime

getHeading

Description : ให้ข้อมูลทิศทางที่รถกำลังวิ่งไป (Heading) ของข้อมูล GPS จุดที่ 1  โดยใช้ข้อมูล GPS 2 จุด คำนวณจากจุดที่  1 ไปจุดที่ 2  มีหน่วยเป็นองศาเทียบกับทิศเหนือ URL: http://cloud.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getHeading&latitude1=...&longitude1=...&latitude2=...&longitude2=... API Status: Online Formats: (Click for sample output) JSON HTTP Method: GET Requires Authentication : true API rate limited : ไม่จำกัด Parameters : Required * *latitude1  = ค่า latitude ของจุด GPS จุดที่ 1 *longitude1 = ค่า … Continue reading getHeading

getTravelTime-Beta2

Description: ให้ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณผ่านส่วนหนึ่งของถนน(link) โดยให้ข้อมูลเวลาที่ใช้ในการเดินทาง 3 แบบดังนี้ Spot Travel Time / เวลาที่ใช้ในการเดินทางแบบจุดคือเวลาในการเดินทางคำนวนจากจุด GPS ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่ร้องขอข้อมูลมากที่สุดExample Average Spot Travel Time / เวลาที่ใช้ในการเดินทางเฉลี่ย คือเวลาในการเดินทางคำนวนจากจุด GPS ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดก่อนเวลาร้องขอข้อมูล(5-15 นาที)Example Space Mean Travel Time / เวลาในการเดินทางจากความแตกต่างตำแหน่งและเวลาคือเวลาในการเดินทางซึ่งคำนวนจากความแตกต่างของตำแหน่ง และเวลา ระหว่างจุด GPS 2 จุดExample URL: http://api.traffy.in.th/traveltime/v0.2/gettraveltime.php?linkid=id1,id2,...&format=...&mode=... API Status: Online Version 0.2 Beta Test Output Formats: (Click for sample output) XML,JSON,JS,CSV,TABLE(HTML) HTTP Method: GET Requires Authentication : false API rate … Continue reading getTravelTime-Beta2

การนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปต่อยอด (ชั่วคราว)

API ที่ใช้ได้ในปัจจุบัน (คลิกเพื่ออ่านวิธีใช้และตัวอย่าง) getCCTV getCCTVimg โดยสามารถดูชื่อและตำแหน่งกล้องได้จาก Google Doc นี้ getVMS getVMSimg getIncident getTrafficCongestion getTrafficMata getLatLong getlinkallinfo postIncident postGPSData โดยสามารถใช้ ID และ KEY ดังนี้ (เป็น ID และ KEY ชั่วคราว) กรุณาอ่านข้อตกลงการใช้งานด้านล่าง appid=000001 key=chR9Wmf0HG ตัวอย่างบริการที่ดึงข้อมูลไป เว็บไซต์ต่างๆ iOS Application Android Application Windows Phone Application ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ Application Programming Interface (API) และข้อมูลจราจรที่นำมาใช้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Traffy เพื่อการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู้รับอนุญาตเข้าใจและตกลงยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลง ดังปรากฏด้านล่างนี้ และที่เนคเทคอาจเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขในภายหลังโดยมิต้องแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้า ทรัพย์สินทางปัญญา เทคโนโลยี … Continue reading การนำข้อมูลจราจรจาก Traffy ไปต่อยอด (ชั่วคราว)

getIncidentRaw (Beta)

Description : ให้ข้อมูลจราจรพื้นฐาน ที่ทำการดึงมาจาก Twitter จำนวน 100 ข่าวล่าสุด URL: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncidentRaw&appid=...&key=...&format=XML API Status: Online Formats: (Click for sample output) XML HTTP Method: GET Requires Authentication : true API rate limited : ไม่จำกัด Parameters : Required * *api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getPCL) Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncidentRaw *key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน ( ลงทะเบียน ) Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncidentRaw&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน) *appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน ( ลงทะเบียน ) Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getIncidentRaw&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id … Continue reading getIncidentRaw (Beta)

วิธีการใช้งาน Quantum Gist เชื่อมกับ PostGist Database

สำหรับโปรแกรม Quantum Gist นั้นเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการแสดงผล (Visualization) ข้อมูลเชิง Geometry ต่างๆ ให้ออกมาเป็นภาพชัดเจน ซึ่งสำหรับผู้ที่ทำงานวิจัยหรือต้องการจะดูข้อมูล Geometry ที่มีในฐานข้อมูล โปรแกรมนี้ก็เป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างดี Download: http://www.qgis.org สำหรับคู่มือนี้จะแสดงวิธีการใ้ช้งานพื้นฐาน 2 แบบ คือการนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อตลงในโปรแกรม และการกำหนดป้ายชื่อให้แก่ข้อมูลที่พล็อตอยู่ การนำข้อมูลจากฐานข้อมูล PostGist มาพล็อต เราสามารถนำข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล PostGist (แบบที่ใช้อยู่ปัจจุบันใน Traffy Team) มา Plot ได้โดยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ 1.  กดปุ่ม 2. หากไม่เคยเซ็ต Database เลยให้กดที่ New เพื่อเพิ่ม Database ลงใน Connections List แล้วจึงเซ็ตค่าต่างๆ ในแบบฟอร์ม Name: กำหนดชื่อที่เราต้องการจะใช้เรียก Connection นี้ (กำหนดได้ตามใจชอบ) Host: IP … Continue reading วิธีการใช้งาน Quantum Gist เชื่อมกับ PostGist Database

คู่มือการลง PostgreSQL

PostgreSQL คือระบบฐานข้อมูลยอดนิยมที่มีลิขสิทธิ์แบบ open source อีกตัวหนึ่ง ที่มีความสามารถมาก และน่ามีฟีเจอร์พอๆกับ oracle แต่ฟรีแบบ MySQL สำหรับวิธีการลงมีดังนี้ 1.เริ่มจาก Download จากเว็บ http://www.postgresql.org/download/  ซึ่งจะมีให้เลือกหลายเวอร์ชั่นและหลายระบบปฏิบัติการ (ในที่นี้ผมจะเลือกลงแบบระบบปฏิบัติการ Windows Version 8.4.8-1 ) 2.จะได้ไฟล์ postgresql-8.4.8-1-windows.exe แล้วให้ทำการ Double Click ที่ icon 3. จะมี pop-up Open File -Security Warning ให้คลิก Run 4.จะมีหน้าต่าง Set up - PostgreSQL ขึ้นมา ให้คลิก Next 5.ในหน้าต่าง Installation Directory ให้เลือกที่อยู่ของไฟล์ Program แล้วคลิก Next 6.ในหน้าต่าง Data Directory ให้เลือกที่เก็บของ Data แล้วคลิก Next 7.ในหน้าต่าง Password … Continue reading คู่มือการลง PostgreSQL

คู่มือการลง Postgis

PostGIS เป็นฐานข้อมูล ด้านแผนที่ภูมิศาสตร์ โดยจะเป็นฐานข้อมูลที่มากับ ฐานข้อมูล PostgreSQL ซึ่งเป็น open source  และจะมี Function ที่เป็นซอฟแวร์เสริมเข้ามา สำหรับวิธีการลงผมจะลงผ่าน Application Stack Builder ซึ่งมีมาให้แล้วตอนที่เราลง PostgreSQL มีขั้นตอนดังนี้ 1.เริ่มจาก Start>All Programs>PostgreSQL 8.4>Application Stack Builder  2.ในหน้าต่าง Welcome Stack Builder 2.1.0 ขึ้นมา เลือก PostgreSQL 8.4 on Port 5432 แล้วคลิก Next 3.ในหน้าต่าง Application list ให้เลือก Categories>Spatial Extensions>ทำเครื่องหมาย "/" หน้า PostGIS 1.5 for PostgreSQL 8.4 v.1.5.2 แล้วคลิก Next 4.ในหน้าต่าง Mirror site ให้เลือกสำหรับ Download … Continue reading คู่มือการลง Postgis

คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

Quantum GIS หรือ QGIS  เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่ที่สวยงาม ในปี คศ. 2002 กลุ่มนักพัฒนาจากประเทศเยอรมันได้พัฒนา Desktop GIS ชื่อว่า Quantum GIS ที่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลเวกเตอร์ แรสเตอร์ ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานแพร่หลาย เช่น Shapefile และ GeoTIFF QGIS สามารถแก้ไข Shape File format ได้ซึ่งเป็นที่ต้องการมากในเวลานี้ QGIS พัฒนาบนพื้นฐานของ Qt ที่เป็นไลบรารี่สาหรับ Graphical … Continue reading คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม Quantum GIS (version 1.7.0)

คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น

User Interface ของโปรแกรม Quantum GIS (Version 1.7.0) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Menu Bar คือ แถบเมนูเป็นที่เก็บคำสั่งทั้งหมดของโปรแกรม การเรียกใช้งานแถบเมนูทำได้โดยการเลื่อนเมาส์มาว่างที่ชื่อเมนูที่ต้องการเปิด แล้วเลื่อนเมาส์ไปตามรายการคำสั่ง เมื่อต้องการใช้ คำสั่งใด ๆ ก็ให้คลิกเมาส์ที่คำสั่งนั้น โปรแกรมก็จะทำการเรียกใช้งานคำสั่งนั้น ๆ ถ้าคำสั่งนั้นมีเมนูย่อย ๆ โปรแกรมก็จะแสดงรายการคำสั่งย่อย ๆ ออกมาให้เลือกต่อไป ซึ่งมีคำสั่งทั้งหมดได้แก่ File, Edit, View, Layer, Settings, Plugins, Vector และ Help 2. Tools Bar คือ แถบเครื่องมือ เป็นสัญลักษณ์ (Icon) ที่ใช้แทนคำสั่งต่าง ๆ แถบเครื่องมือที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้นั้นมีอยู่มากมายหลายชุดด้วยกัน แต่แถบเครื่องมือเหล่านี้จะไม่ได้ถูกแสดงให้เห็นทั้งหมดในโปรแกรม 3.  Layers คือ เป็นการแสดงให้เห็นแต่ละประเภทของชั้นข้อมูลตามสัญลักษณ์ ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับสารบัญบล็อก (Table of Content: TOC) ของ … Continue reading คู่มือการใช้งานโปรแกรมวาดแผนที่ Quantum GIS เบื้องต้น