NAC 2012 – Shuttle Arrival Time Demo

ทีม Traffy ได้ติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถบริการ เพื่อบอกเวลาเข้าป้ายของรถ บนเวบไซต์ และมือถือ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน NAC 2012 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/traffy.in.th/posts/332695293455943

getTrafficCongestion, getLinkAllInfo, getTrafficMeta (Beta) Comeback

API ต่อไปนี้ กลับมาให้บริการแล้วครับ getTrafficCongestion แสดงสภาพจราจรจาก BMA (Bangkok Metropolitan Administration) และ Traffic Police getLinkAllInfo ให้ข้อมูลรายละเอียดของถนน getTrafficMeta (Beta) ให้บริการสกัดข้อมูลจราจรจากประโยค หากพบปัญหาการใช้งาน สามารถแจ้งเข้ามาได้เลยครับ