ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อถนน (getLinkInfo)

ให้ข้อมูลรายละเอียดของถนน 1 เส้น ได้แก่ ชื่อถนน พิกัดเริ่มต้น พิกัดสิ้นสุด และความยาวของถนนแต่ละเส้น

รายงานข่าวจราจร (getIncident)

ให้ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับจราจร เช่น อุบัติเหตุ รถติด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น บก.จร. Twitter

ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

ให้ข้อมูลสภาพจราจรอย่างง่าย บอกตำแหน่งของป้ายจราจร แสดงระดับความติดขัดในแต่ละป้าย พร้อมทั้งมี URL ไปยังรูปภาพที่แสดงด้วย