ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อถนน (getLinkInfo)

ให้ข้อมูลรายละเอียดของถนน 1 เส้น ได้แก่ ชื่อถนน พิกัดเริ่มต้น พิกัดสิ้นสุด และความยาวของถนนแต่ละเส้น… Read More ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อถนน (getLinkInfo)

ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

ให้ข้อมูลสภาพจราจรอย่างง่าย บอกตำแหน่งของป้ายจราจร แสดงระดับความติดขัดในแต่ละป้าย พร้อมทั้งมี URL ไปยังรูปภาพที่แสดงด้วย… Read More ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)