ค้นหาข้อมูลโดยระบุชื่อถนน (getLinkInfo)

ให้ข้อมูลรายละเอียดของถนน 1 เส้น ได้แก่ ชื่อถนน พิกัดเริ่มต้น พิกัดสิ้นสุด และความยาวของถนนแต่ละเส้น