รายงานข่าวจราจร (getIncident)

Description :

ให้ข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการจราจร เช่น อุบัติเหตุ ระติด ฝนตก น้ำท่วม จากหลายๆ แหล่งข้อมูล เช่น บกจร. Twitter
สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 1 วัน นับจากเวลาปัจจุบัน ระบบจะทำการ update ทุกๆ 5 นาที

เพิ่ม id ของแต่ละข่าว

ร่วมพัฒนากับ ทีมวิจัยเทคโนโลยยีเว็ปเชิงสังคม ห้องปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา

Source :

Twitter, กองบังคับการตำรวจจราจร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=…&appid=…&key=…&format=…&callback=…&limit=…&offset=…&type=…&from=…&to=…&source=…&filter=…&title=…&newsid=.. .

API Status:

Online

Continue reading รายงานข่าวจราจร (getIncident)

ข้อมูลภาพป้ายสภาพการจราจร (getVMSimg)

Description :

API สำหรับการดึงภาพป้ายจราจรอัจฉริยะ (VMS)  ที่ต้องการทั่วกรุงเทพ 40 ป้าย

API Status:

กำลังปรับปรุง

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=…&id=…&w=…&h=.. .

Continue reading ข้อมูลภาพป้ายสภาพการจราจร (getVMSimg)

ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

Glossary :

VMS = Variable Message Sign

Description :

แผนที่อย่างง่ายบอกสภาพการจราจร

API Status:

กำลังปรับปรุง

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&width=…&height=…&key=…&appid=.. .

Continue reading ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

รายงานสภาพจราจรของถนน (getTrafficCongestion)

Description:

แสดงข้อมูลระดับความติดขัดของแต่ละถนน จากการรายงานของกทม. เป็นข้อมูลประเภท Ordinal Scale

 • ข้อมูล Status H หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีระดับความติดขัดสูง
 • ข้อมูล Status M หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีประมาณรถหนาแน่น มีความติดขัดน้อยกว่าระดับ H
 • ข้อมูล Status L หมายถึง ถนนเส้นนั้นๆ มีประมาณรถน้อย มีความติดขัดน้อยกว่าระดับ M

API Status:

กำลังปรับปรุง

Notice :

เป็นคำสั่งสำหรับการแสดงข้อมูลจราจรโดยจะประกอบด้วย

Source :

traffic.thai.net, กรมการขนส่งทางบก, กรุงเทพมหานคร

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=getCL&key=…&appid=…&q=…&linkid=.. .

Formats:

XML, CSV, TABLE

Source:

bma, trafficpolice, TU (ข้อมูลจำลองสำหรับการแข่งขัน)

HTTP Method:

GET

Requires Authentication :

true

API rate limited :

ไม่จำกัด

Parameters :

Required *

*format = รูปแบบของการแสดงผล (XML,CSV)
Example:  http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&q=all

*api = ประเภทของ api ที่ต้องการ (getCL)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&q=all

* key = รหัสที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

*appid = id  ที่ได้รับจากการลงทะเบียน (ลงทะเบียน)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

linkid = สำหรับเรียกข้อมูลเฉพาะบาง link โดยให้ใส่เป็นรหัส link
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=101,102

q= สำหรับเรียกข้อมูลทุก link (all)
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&q=all

source = สำหรับเรียกข้อมูลจราจรที่ต้องการเช่น  BMA (default), police
Example: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=XML&api=getCL&key=(คีย์ที่ได้รับ จากการลงทะเบียน)&appid=(id ที่ได้รับจากการลงทะเบียน)&linkid=101,102&source=bma

Output Parameter

linkid = หมายเลขประจำ link ของข้อมูลสามารถดูรายละเอียดได้จาก GetLinkAllInfo

Status = แสดงระดับความติดขัดโดยจะแบ่งเป็น 3 ระดับคือ H( ติดขัด) , M (หนาแน่น) และ L (คล่องตัว)

lastupdate = เวลาที่ข้อมูลถูกรายงานโดยมี format เป็น [yyyy-mm-dd hh:mm:ss]

Output Response

XML

<trafficmessage>
 <linkid>480</linkid>
 <datetime>2011-01-17 08:37:53</datetime>
 <status>L</status>
</trafficmessage>
<trafficmessage>
 <linkid>1059</linkid>
 <datetime>2011-01-17 08:37:53</datetime>
 <status>L</status>
</trafficmessage>

CSV

102,2010-12-01 08:28:51,L
101,2010-12-01 08:28:51,M

ทำนายระดับความติดขัดแต่ละถนน (getPCL)

Description :

getPCL = get Predicted Congestion Level
ให้ข้อมูลทำนายสภาพการจราจร ล่วงหน้า 30 นาที โดยใช้ข้อมูลจากตำรวจจราจร
สภาพการจราจรแบ่งเป็น 7 ประเภท ดังนี้
1 เคลื่อนตัวได้ดี
2 เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆ
3 เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟ
4 เคลื่อนตัวได้ตามปกติ
5 เคลื่อนตัวช้า
6 หนาแน่น
7 ติดขัด
0 ไม่สามารถระบุได้

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=getPCL&appid=…&key=…&linkid=…&format=…&callback=.. .

API Status:

Closed

Continue reading ทำนายระดับความติดขัดแต่ละถนน (getPCL)

การใส่เส้นสีลงบนแผนที่ (getTile)

บทนำ

สำหรับผู้ที่ต้องการแสดงข้อมูลเส้นสีบนแผนที่ของตนเองนั้น  หากท่านใช้ google map เป็นแผนที่ในการแสดงผล  ท่านสามารถนำ traffic layer ของเราไปแสดงบน website ของท่านได้

API Status:

Closed

getTile

เป็น api สำหรับเรียกภาพ overlay จราจรเพื่อแสดงผลบน google map โดยหากเป็น version 2 จะสามารถนำ api ไปช่วยแสดงผลได้โดยง่ายโดยการเพื่ม GTileLayerOverlay ลงในเว็ป site ของท่านโดยให้เพิ่มโค้ดไปดังนี้

var urlTemplate = 'http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=png&api=getTile&key=(ได้จากการลงทะเบียน)&appid=(ได้จากการลงทะเบียน)&x={X}&y={Y}&z={Z}';
var myLayer = new GTileLayer(null,0,18,{
                 tileUrlTemplate:urlTemplate,
                 isPng:true,
                 opacity:0.8 });
var trafficLayer = new GTileLayerOverlay(myLayer);
map = new GMap2(document.getElementById("map"));
map.addOverlay(trafficLayer);

โดยจะต้องใส่ appid และ key ให้ตรงกับ website ที่ท่านใช้งาน

ตัวอย่าง

http://traffy.nectec.or.th/itraffy/imap.html

หมายเหตุ: เส้นสีจะแสดงได้หากใส่ api ให้ตรงกับ website ของท่านที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

การพยากรณ์ฝน (getRainForecast)

ได้รับการสนุบสนุนข้อมูลพยากรณ์ฝนจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

Description :

บริการ API สำหรับพยากรณ์ฝนลวงหน้า ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ใน 10, 30, และ 60 นาทีล่วงหน้า ว่าจะมีฝนตกหรือไม่และมีปริมาณน้ำฝนเท่าใด สามารถ สอบถามในรูปแบบละติจุด ลองติจุด, เขตพื้นที่, ถนน แล้วรายงานผลในรูปแบบ XML

URL:

http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?format=…&api=…&available=…&key=…&appid=…

API Status:

Closed

Continue reading การพยากรณ์ฝน (getRainForecast)