ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)

ให้ข้อมูลสภาพจราจรอย่างง่าย บอกตำแหน่งของป้ายจราจร แสดงระดับความติดขัดในแต่ละป้าย พร้อมทั้งมี URL ไปยังรูปภาพที่แสดงด้วย… Read More ข้อมูลป้ายสภาพจราจร (getVMS)