ข้อมูลสถิติสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค รวบรวมและเผยแพร่สาธารณะ ในรูปแบบข้อมูลภาพรวม (Dashboard) และ API แบบ JSON

https://its.nectec.or.th/covid19api-en/ Switch to English version

Traffy COVID19 Dashboard
ttps://datastudio.google.com/embed/reporting/59cadcd0-0587-4093-a52b-1d641cc6a15a/page/g5dLB/
ขนาดปรกติ | เต็มหน้าจอ

API URL (JSON format)
https://covid19.traffy.in.th/api/state-covid19

รายละเอียดการใช้งาน API
Traffy COVID-19 API Google Doc

แหล่งข้อมูล
กรมควบคุมโรค
เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19
จำนวนเตียงความดันลบ

หมายเหตุ
– ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการรุนแรง (currentlySeriousOrCritical , newSeriousOrCritical , currentlySeriousOrCrititalPercent) สธ. หยุดรายงานตั้งแต่ 9 เม.ย.2563
– จำนวนการตรวจ (totalTests , newTests , totalTestsPercent) สธ. ไม่มีรายงานเอกสารเป็นทางการ มีการแถลงวันที่ 3 ก.ค.2563 ตรวจได้ 629,818 ครั้ง

COVID-19 (โควิด-19) dashboard & API พัฒนาโดย ห้องปฏิบัติการระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)