Websites

 • ThaiPBS
 • True Life
 • Bangkok Madam (Japanese)
 • Traffic+ (Plus) ระบบการจัดการจราจรบนแผนที่ โดยสามารถที่จะเลือกดูกล้อง CCTV และป้ายจราจรอัจฉริยะได้ภายในกรุงเทพฯ รวมถึงติดตามข่าวสารการจราจร ฝนตก น้ำท่วมได้แบบ realtime
  http://traffplus.net/
 • Batchgeo – แสดงภาพจากกล้อง CCTV โดยจัดเป็นกลุ่มๆ ตามพื้นที่ต่างๆ บนแผนที่
 • ThaiFlood @ OpenCare – แสดงภาพจากกล้องและระดับน้ำในคลอง ต่างๆ บนแผนที่

iPhone

 • Traffik
  Traffik ช่วยให้คุณดูสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร
  เพื่อช่วยวางแผนการเดินทาง ก่อนออกจากบ้าน หรือ ขณะอยู่บนท้องถนน พร้อมระบบ GPSWith Traffik you can check the traffic condition inBangkok before you set off. You can see real-time traffic informations over Google Map. It also provides traffic report, traffic information signs.
 • iTraffic
  With iTraffic, you can access traffic informations on 40 intersections in Bangkok Metropolitan.
  Even more, you can see real-time traffic information over Google Map, locating your location and
  see what’s going on with traffic around you.Features include:
  – Display 40 traffic information signs in Bangkok Metropolitan.
  – Display traffic layer over Google Map.
  – Locate your location and display traffic nearing your location.
  – Including live traffic cameras in Bangkok.
  – Including Emergency number, you can call right away.Special thanks for traffic data from http://www.traffy.in.th
 • Longdo
  It provides Thailand street maps with traffic information which includes live traffic condition, camera images, and events report.
 • iTiC
  iTIC provides access to the traffic information from the Intelligent Traffic Information Center Foundation who collects public traffic data from both government and private sources in order to develop into high quality real time traffic report.In addition to receiving traffic data, users of this app can also contribute his traveling locations to iTIC servers where the data is used to derive additional traffic info.

Android

 • Traffroid
  แอพพลิเคชั่นข้อมูลการจราจรบนโทรศัพท์แอนดรอยด์ เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลการจราจรต่างๆในกรุงเทพมหานครมาอยู่ในมือของท่าน โดยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถดูข่าวสารการจราจรต่างๆใกล้ตัวของท่านในมุมมองบนแผนที่ รวมไปถึงดูภาพจากกล้องวงจรปิด และสภาพการจราจรจากป้ายอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก Traffy ของ NECTEC ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://traffroid.tsadvanced.com
 • TVIS
  TVIS : Traffic Voice Information Service
  tvis เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ โดยดึงสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆแบบ Real-time สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย นอกจากนี้ยังสามารถดึงภาพจากกล้อง cctv เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร
  TVIS is an automatic system that reports real-time traffic information in Bangkok. With an integrated speech recognition system, TVIS allows a user to request information via voice. To obtain traffic information, the user can say the name of a major road in Bangkok. Moreover, TVIS can retrieve the image from a nearby CCTV to show traffic situation.
 • ThaiFlood Report  – รายงานสถานการ์ณน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ของไทย 2554รายงานสภาพถนน และ คลองหลักต่างๆ ทีมีโอกาศน้ำท่วมได้ดูรายงานน้ำท่วม แยกตามรหัสไปรษณีย์ ข้อมูลจาก
  – สำนักการระบายน้ำ
  – ismyhouseflooded.com
  – traffy.in.th

Windows Phone

 • On The Road –  Ontheroad เป็นแอพพลิเคชันสำหรับตรวจสอบข้อมูลการจราจรบนท้องถนนของกรุงเพทฯ ประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ดูข้อมูลจากป้ายจราจรอัจฉริยะ และข่าวการจราจรบนท้องถนน (Ontheroad is an application for view an information about traffic in Bangkok, Thailand. User can view traffic congestion, traffic news, CCTV’s images and Intelligent traffic signs. No more traffic jams)