คณาจารย์
 • ดร.รัชต พีชวณิชย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผศ. ดร.สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ผศ.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • อ.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 •  ดร.ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Dr. Javier Barria, Electrical and Electronic Engineering Department, Imperial College London, UK
 • อ. เมตตา ตาละลักษณ์ ภาควิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน (มีนาคม – พฤษภาคม 2557)
นักศึกษา ป.โท
 1. Mr. Fasafumi Keri, The University of Electro-Communications (2011)
 2. นายณัฐพงศ์ ทีปะลา, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2009-2011)
 3. นายจุมพล เยาว์ธานี, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2009-2011)
 4.  เรืออากาศตรีนครินทร์ กองสัมฤทธิ์, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2009-2011)
 5. นายสุจริต กลิ่นบุปผา, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2009-2011)
 6. นางสาวรุจิริน ลักขณา, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2007-2009)
 7. นายไพโรจน์ พาสพิษณุ, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2006-2008)
 8. นาย วัสนันทน์ แสงจันทร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2012-ปัจจุบัน)
นักศึกษาฝึกงาน/ร่วมวิจัย
ปี 2557
ปี 2556
 1. นายกุลธวัช สังข์เจริญ, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 2. นางสาวนิษา เกตุทิม, มหาวิทยาลัยนเรศวร
 3. นางสาวจุฑาทิพย์ พูลสวัสดิ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 4. นายณัฐกร พรหมวงศา, คณะวิศวกรรม์ศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 5. นางสาวจิณห์วรา มุลตอง, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 6. นางสาวโชติกา บัณฑิตพัฒน์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 7. นางสาวสุภัทรา พุทธิสารวิม, คณะวิศวกรรม์ศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 8. นายประมุข ชัยศาสตรศิลป, คณะวิศวกรรม์ศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 9. นางสาว ณัฎฐ์ชรินทร์ ศิลาพุ่ง , คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 10. นาย วรุฒ ไพศาลสมสุข, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 11. นางสาวนัฐพร กำศิริพิมาน, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ( 25 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 12. วิภาวี อมรวัฒน์, Computer Science สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 26 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 13. รวีเกียรติ สิงหพันธุ์, Computer Science สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 27 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 14. อรรัมภา สิบแปดเส้นทอง, Information Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 28 มี.ค. 56 – 31 พ.ค. 56 )
 15. นายสรินทร มังกรงาม, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (19 มี.ค. 56 – 31 ก.ค. 56)
  ทำงานเรื่อง ระบบ Tracking ในงาน NAC2013, Water Summit ที่ เชียงใหม่, ระบบติดตามยานพาหนะคณะรัฐมนตรี ที่ กำแพงเพชร และ ร่วมทำ Secure Car Parking System
 16. นางสาวลลิดา จริตทรัพย์, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (19 มี.ค. 56 – 31 ก.ค. 56)
  ทำงานเรื่อง ระบบ Tracking ในงาน NAC2013, Water Summit ที่ เชียงใหม่, ระบบติดตามยานพาหนะคณะรัฐมนตรี ที่ กำแพงเพชร และ ร่วมทำ Secure Car Parking System
 17. นายทวีชัย ตันติวิชาญ, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (3 มิ.ย. 56  – 2 สิ.ค. 56)
  ทำ Application บน Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android
 18. นายวิสุทธิ์เทพ เชิญรัตนรักษ์, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (3 มิ.ย. 56  – 2 สิ.ค. 56)
  ทำ Application บน Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android
 19. นายอดิศร ศักดิ์เจริญ, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (3 มิ.ย. 56  – 2 สิ.ค. 56)
  ทำ Application บน Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android
 20. นายชัยภูมิ ศิริพันธ์พรชนะ, คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 11 มี.ค. 56 – 20 ก.ย. 56 )
ปี 2555
 1. นางสาวนางสาวน้ำฝน จิตเย็น,  คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 19 มี.ค. 55 – 18 พ.ค. 55 )
 2. นางสาวชลทิพย์ แสงเรืองรอ, ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (  26 มี.ค. 55 – 26 ต.ค. 55 )
 3. นายบัณฑูร จูงระฆังทอง, ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (  26 มี.ค. 55 – 26 ต.ค. 55 )
 4. นายทศวัชร์ มกร์ดารา , คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( 2 เม.ย. 55 – 25 พ.ค. 55 )
 5. นายณรงค์ อินทร์ธิรักษ์, ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 17 เม.ย. 55 – 21 ก.ย. 55 )
 6. นายนายวิภาส จารุพรรธน์,  คณะวิศวกรรมศาตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( 17 เม.ย. 55 – 21 ก.ย. 55 )
 7. นางสาวสุธาสินี โพธิ์แจ่ม, คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 18 เม.ย.55 – 31 พ.ค.55 )
 8. นางสาวกฤษณา แย้มเพียร, คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 18 เม.ย.55 – 31 พ.ค.55 )
 9. นางสาววีรดา สัตยาวุฒิพงศ์, คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 18 เม.ย.55 – 31 พ.ค.55 )
 10. นางสาวกาญจนาภา อรุณรังษี, สาขาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 23 เม.ย. 55 – 31 พ.ค. 55 )
 11. นายวรภูมิ ประยูรศุข, ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ( 30 เม.ย. 55 – 31 ก.ค. 55 )
 12. นายปรัชญา ผาทอง,  เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ( 7 พ.ค. 55 – 24 สิ.ค. 55 )
 13. นางสาว ธิดาวดี ว่องทรงเจริญ,  เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม ( 7 พ.ค. 55 – 24 สิ.ค. 55 )
 14. นายปิยาพันธ์ พงษ์ประดิษฐ์, คณะ ICT สาขา Computer Science มหาวิทยาลัย มหิดล ( 8 พ.ค. 55 – 30 ก.ค. 55 )
 15. นางสาวโศภิษฐา กวีวรศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 10 พ.ค. 55 – 22 มิ.ย. 55 )
 16. นางสาวศิริภา เงาศิริ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 10 พ.ค. 55 – 22 มิ.ย. 55 )
 17. นางสาวนันทิญา ทองปลิว, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( 10 พ.ค. 55 – 22 มิ.ย. 55 )
 18. นางสาว ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ,  มหาวิทยาลัยมหิดล ( 24 พ.ค. 55 – 30 ก.ค. 55 )
ปี 2554
 1. นายภรัณยู กออำพน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1 มีค – 14 ตค 2554)
 2. นายวัสนันท์ แสงจันทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (1 มีค – 14 ตค 2554)
 3. นางสาวณัฐวรรณ มีอิ่ม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (5 กย – 23 ธค 2554)
 4. นายอัครวิชญ์ เล็กเจริญ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (5 กย – 23 ธค 2554)
 5. นายทินวัฒก์ ใจว่อง,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (5 กย – 23 ธค 2554)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s