วิธีใช้งานโปแกรม Traffy Indy

  1. Double click ที่ icon ของโปรแกรม
  2. ทำการกรอก Camra ID และ Key
  3. เืลือกกล้องที่ต้องการใช้งาน
  4. กดปุ่มเริ่มทำการบันทึกและส่งภาพ
  5. ปรับความถี่ในการส่งภาพ
  6. ปรับตารางเวลาที่ต้องการให้ส่งภาพ 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s