วิธีใช้งานโปแกรม Traffy Indy

  1. Double click ที่ icon ของโปรแกรม
  2. ทำการกรอก Camra ID และ Key
  3. เืลือกกล้องที่ต้องการใช้งาน
  4. กดปุ่มเริ่มทำการบันทึกและส่งภาพ
  5. ปรับความถี่ในการส่งภาพ
  6. ปรับตารางเวลาที่ต้องการให้ส่งภาพ