สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 1. สมัคร Traffy developer account
 2. สร้าง key สำหรับส่งข้อมูลโดยกรอก ip สำหรับ server ที่ใช้ส่งข้อมูล
  • login ที่หน้า api.traffy.in.th/apis/ กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้ลงทะเบียนก่อน
  • เมื่อเข้าระบบให้กดปุ่ม “เพิ่ม”
  • กรอก ip address server ที่ท่านต้องการ sync ข้อมูลซึ่งต้องเป็น fixed ip เท่านั้น

ข้อมูลที่ใช้ส่ง

สำหรับข้อมูลที่ใช้ส่งนั้นเป็นลักษณะ XML โดยมีลักษณะข้อมูลดังนี้

โดยที่สีแดงหมายถึงข้อมูลที่ต้องใส่

<?xml verion=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<gps>
<record>
<vehicle_id>TEXT</vehicle_id>
<gps_timestamp>YYYY-MM-dd HH:mm:SS</gps_timestamp>
<latitude>Double</latitude>
<longitude>Double</longitude>
<speed>Double</speed> (หน่วยเป็น km/hr)
<heading>Double</heading> (หน่วยเป็น องศา โดยที่ 0 องศาแปลว่าทิศเหนือ)
<altitude>Double</altitude> (m)
<organization_source>Text</organization_source>
<vehecle_type>Text</vehecle_type> (กรุณาระบุถ้าระบุได้เช่น taxi, van, bus, feet, public)
<taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag> (ถ้าระบุได้กรุณาใส่ โดยที่ 0 = ไม่มีผู้โดยสาร, 1 = มีผู้โดยสาร)
<gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag> (ถ้าสามารถระบุได้ว่าข้อมูล GPS นี้ถูกต้อง 1 = gps ทำงานถูกต้อง, 0 = gps ทำงานไม่ถูกต้อง )
<number_of_satellites>3</number_of_satellites>(ระบุจำนวนดาวเทียม)
</record>
</gps>

ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ส่ง

<?xml verion=”1.0″ encoding=”UTF-8″ ?>
<gps>
<record>
<vehicle_id>00000001</vehicle_id>
<gps_timestamp>2010-12-27 17:03:57</gps_timestamp>
<latitude>13.740378</latitude>
<longitude>100.534919</longitude>
<speed>0.2</speed>
<heading>5</heading>
<altitude>-5</altitude>
<organization_source>tester</organization_source>
<vehecle_type>taxi</vehecle_type>
<taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag>
<gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag>
<number_of_satellites>3</number_of_satellites>
</record>
<record>
<vehicle_id>00000001</vehicle_id>
<gps_timestamp>2010-12-27 17:03:58</gps_timestamp>
<latitude>13.740378</latitude>
<longitude>100.534919</longitude>
<speed>0.2</speed>
<heading>5</heading>
<altitude>-5</altitude>
<organization_source>tester</organization_source>
<vehecle_type>taxi</vehecle_type>
<taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag>
<gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag>
<number_of_satellites>3</number_of_satellites>
</record>
</gps>

วิธีการเขียน code

 1. สร้างข้อมูล xml ตามรูปแบบที่กำหนดไว้
 2. เขียนโปรแกรมให้ส่งข้อมูลไปที่ url: http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=postGPSData&appid=[appid]&key=[key]&format=XML
 3. ในช่อง [appid], [key] ให้กรอก appid กับ key ที่ลงทะเบียนไว้
 4. กำหนดชนิดของ message ข้อมูลที่ส่งให้เป็น application/xml
 5. กำหนด message ให้เป็น xml ที่เราสร้างไว้แล้ว
 6. ส่งข้อมูลและรอรับ response
 7. หาก server ตอบกลับว่า response “OK” แปลว่าการส่งข้อมูลถูกต้อง

ตัวอย่าง code php

<?php
  //url ที่ใช้ส่งข้อมูล โดยใช้ appid และ key ที่ได้สร้างไว้แล้ว
  $weburl = http://api.traffy.in.th/apis/apitraffy.php?api=postGPSData&appid=[xxx]&key=[xxx]&format=XML;
  //สร้าง xml string
$string = <<<XML
<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
<gps>
  <record>
   <vehicle_id>00000001</vehicle_id>
   <gps_timestamp>2010-12-27 17:04:54</gps_timestamp>
   <latitude>13.740378</latitude>
   <longitude>100.534919</longitude>
   <speed>0.2</speed>
  <heading>144.8</heading>
  <altitude>-5</altitude>
  <organization_source>tester</organization_source>
  <vehecle_type>taxi</vehecle_type>
  <taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag>
  <gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag>
  <number_of_satellites>3</number_of_satellites>
 </record>
 <record>
   <vehicle_id>00000001</vehicle_id>
   <gps_timestamp>2010-12-27 17:05:55</gps_timestamp>
   <latitude>13.740378</latitude>
   <longitude>100.534919</longitude>
   <speed>0.2</speed>
  <heading>144.8</heading>
  <altitude>-5</altitude>
  <organization_source>tester</organization_source>
  <vehecle_type>taxi</vehecle_type>
  <taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag>
  <gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag>
  <number_of_satellites>3</number_of_satellites>
 </record>
  <record>
   <vehicle_id>00000001</vehicle_id>
   <gps_timestamp>2010-12-27 17:06:57</gps_timestamp>
   <latitude>13.740378</latitude>
   <longitude>100.534919</longitude>
   <speed>0.2</speed>
  <heading></heading>
  <altitude>-5</altitude>
  <organization_source>tester</organization_source>
  <vehecle_type>taxi</vehecle_type>
  <taxi_passenger_flag>0</taxi_passenger_flag>
  <gpsdata_valid_flag>1</gpsdata_valid_flag>
  <number_of_satellites>3</number_of_satellites>
 </record>
</gps>
XML;

  //สร้างการเชื่อมต่อ
  $ch = curl_init("$weburl");
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
  //กำหนดลักษณะของข้อมูลที่ส่ง
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/xml'));
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
  //กำหนดส่วน message post เป็นข้อมูล xml ที่เราสร้างไว้
  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $string);
  //ส่งข้อมูลและรับ response
  $opt = curl_exec($ch);
  header("Content-Type:text/xml");
  //แสดงผล response จาก server
  echo $opt;
  curl_close($ch);
?>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s