ร่วมงาน/ฝึกงานกับ Traffy

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานกับ Traffy เข้าร่วมฝึกงาน พัฒนาทักษะวิจัยหรือรับทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบด้านการเดินทาง ท่องเที่ยว ขนส่งและจราจร

คุณสมบัติทั่วไป

 1. ชอบการเรียนรู้ ทดลองสิ่งใหม่ๆ
 2. มีความสุขกับการค้นหา ค้นความวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญา
 3. รู้สึกภูมิใจหากงานที่ทำมีประโยชน์กับสังคมและประชาชน

คุณสมบัติเฉพาะแต่ละตำแหน่ง

  1. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 (ปริญญาตรี) Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
   • มีความสุขและสนุกในการเขียนโปรแกรม เช่น Mobile Application, Web Application, JAVA, MATLAB, PHP, Weka
   • จบปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • พิจารณาเป็นพิเศษ
    • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5
    • มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการ
   • จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้
    • Mobile Application Developer (iOS, Android)
     ในโครงการประเมินระดับ ความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน (Traffy bSafe)
    • System Admin (Linux & Database)
     ในโครงการประเมินและรายงาน สภาพจราจร
    • Programmer (Java, PHP, Weka, หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ)
     ในโครงการจำแนกข้อมูลจราจรจาก Social Networks หากมีความรู้เรื่องภาษาธรรมชาติ (Natural Language) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
    • Machine Learning Programmer (Weka, MATLAB)
     ในโครงการตรวจจับความผิดปกติบนท้องถนน (Traffic Incident Detection & Classification)
    • Data Analyst
     ในโครงการตรวจจับความผิดปกติบนท้องถนน (Traffic Incident Detection & Classification)
  2. ผู้ช่วยนักวิจัย 2 (ปริญญาโท) Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
   • ต้องการเรียนรู้ พัฒนาทักษะด้านการวิจัย
   • จบปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สามารถสื่อสาร โต้ตอบ เป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะการอ่านเขียนได้
   • มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 บทความ
   • พิจารณาเป็นพิเศษ
    • เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75
    • มีผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
   • จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
    • Data Mining
     ในโครงการประมาณเวลาในการเดินทาง (Travel Time Estimation)
    • Algorithm และ Mathematical Optimization
     ในโครงการการประเมิน ระดับความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน (Traffy bSafe)
    • Machine Learning, Artificial Intelligence
     ในโครงการตรวจจับ ความผิดปกติบนท้องถนน (Traffic Incident Detection & Classification)
    • Machine Learning
     ในโครงการจำแนกข้อมูลจราจรจาก Social Networks
 1. นักศึกษาฝึกงาน download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • กำลังศึกษาปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • พิจารณาเป็นพิเศษ
   • ไม่สนใจเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA)
   • เกรดเฉลี่ยเฉพาะวิชา Programming ไม่น้อย 3.0
   • สนใจสร้างผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ
  • จำนวน 10 ตำแหน่ง ตามความถนัด ดังนี้
   • Mobile Application Developer (iOS, Android)  ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน
   • System Admin (Linux, Hadoop, MongoDB, Database ) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน
   • Programmer (Java, PHP, Python, หรือภาษาโปรแกรมอื่นๆ)  ในโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้าน
   • Programmer เน้นด้าน Machine Learning (ใช้  PHP, Weka, RapidMiner,Scilab, MATLAB) ในโครงการให้บริการสอบถามเวลาเข้าป้ายของรถประจำทางด้วยข้อมูลจากมวลชน
   • Data Analyst (RapidMiner, Tableau) ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูล Multi-GNSS เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 2. โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยระดับปริญญาตรี/โท Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • รายละเอียดของงานที่ต้องปฎิบัติ
   • ระบบคำนวน/ทำนายเวลาในการเดินทางหรือเส้นทางที่ทำให้ถึงจุดหมายได้รวดเร็วที่สุด
   • Image processing จาก video stream เพื่อคำนวณหาความเร็วของรถ
   • ระบบคำนวนระดับความปลอดภัยคนขับรถจากข้อมูล GPS
   • Mobile Application บน iOS และ Android Platform เน้นการนำข้อมูลจราจรจากโครงการ Traffy (www.traffy.in.th) ไปต่อยอด
   • การวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลจราจร
  • Project ปริญญาตรีที่สำเร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท
  • ผลงานวิจัย ระดับปริญญาโทที่สำเร็จสมบูรณ์จะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท
  • มีโอกาสนำผลงานไปเขียนเป็นบทความทางวิชาการ (conference paper)
 3. โครงการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยระดับปริญญาโท/เอก Download รายละเอียดและคุณสมบัติ (PDF)
  • หัวข้อวิจัย
   • Big Data Analysis and Visualization
   • Multi-GNSS  for safety, saving and road condition survey
   • Geographic information systems for transportation in perspective
   • Transit for public transport systems
   • Social-based Traffic Information Extraction
   • Driving Bebehavior Detection

ร่วมงานกับเราดีอย่างไร

 1. ได้ประสบการณ์ประสบการณ์วิจัยกับนักวิจัยด้าน Intelligent Transporation Systems, Logistics, Data Mining, และ Geographical Information System (GIS)
 2. ไอเดียและหัวข้อวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถนำไปใช้ต่อยอดตอนไปเรียนต่อได้
 3. เพิ่มโอกาสในการรับทุนศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

สนใจติดต่อ

กรอกใบสมัคร

สามารถกรอกใบสมัครที่นี่ หรือ หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

Download รายละเอียดและคุณสมบัติทุกตำแหน่ง (PDF)

แบบทดสอบทักษะการเขียนโปรแกรม

 1. เลือกแบบทดสอบอย่างน้อย 3 ข้อ โดยให้เลือกข้อที่ 100 ขึ้นไป จากแบบทดสอบดังนี้
  https://uva.onlinejudge.org/index.php?option=com_onlinejudge&Itemid=8&category=3
 2. ทำแบบทดสอบที่เลือกและส่งเข้าสู่ระบบเพื่อใช้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์

Form

Traffy in Android

Android Application ที่นำ Traffy API ไปใช้


Traffroid
by tsadvanced

Traffroid เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลการจราจรต่างๆในกรุงเทพมหานครมาอยู่ในมือของท่าน โดยผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถดูข่าวสารการจราจรต่างๆใกล้ตัวของท่านในมุมมองบนแผนที่ รวมไปถึงดูภาพจากกล้องวงจรปิด สภาพการจราจรจากป้ายอัจฉริยะทั่วกรุงเทพมหานคร และระดับน้ำท่วมบนพื้นผิวจราจร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจาก Traffy ของ NECTEC และสำนักระบายน้ำของกทม.
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://traffroid.tsadvanced.com

market link

TVIS
by NECTEC

TVIS : Traffic Voice Information Service
tvis เป็นระบบรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงอัตโนมัติออนไลน์ โดยดึงสภาพการจราจรจากแหล่งข้อมูลต่างๆแบบอัตโนมัติ สามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยเสียง โดยการพูดชื่อถนนที่ต้องการ เพราะมีระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย นอกจากนี้ยังสามารถดึงภาพจากกล้อง cctv เพื่อดูสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะสภาพการจราจรในกรุงเทพมหานคร
ปัจจุบันได้ทำการรวมข้อมูลน้ำท่วมเพื่อเป็นข่าวสารให้กับผู้ที่สนใจ โดยผ่านแหล่งต่างๆ เช่น กทม กรมทางหลวง ระดับน้ำเจ้าพระยา เป็นต้น

market link

ThaiFlood Report
by Nuttakit K.yoo

รายงานสถานการ์ณน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร ของไทย 2554
รายงานสภาพถนน และ คลองหลักต่างๆ ทีมีโอกาศน้ำท่วมได้
ดูรายงานน้ำท่วม แยกตามรหัสไปรษณีย์
ขอบคุณข้อมูลจาก
– สำนักการระบายน้ำ
– ismyhouseflooded.com
– traffy.in.th

market link

Traffroid: โปรแกรมรายงานจราจรบนโทรศัพท์ Android

Traffroid เป็นแอพพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารการจราจรต่างๆ ในกรุงเทพมหานครจาก Traffy API มาอยู่ในมือถือ ในระบบปฎิบัติการ Android พัฒนาโดย TSAdvanced

ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลจากมุมมองแผนที่ได้ โดยมีข้อมูลได้ดังนี้

 1. ข่าวสารจราจร
 2. ภาพจากกล้องวงจรปิด
 3. ภาพจากป้ายจราจรอัจฉริยะ

     

https://market.android.com/details?id=com.tsadvanced.mobile.android.traffroid

สามารถแนะนำติชมได้ที่ http://traffroid.tsadvanced.com