Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ

อยากหา co-advisor ใน สวทช ปรึกษา Thesis ในสาขาที่เชี่ยวชาญ ปรึกษาท่านใหนดี? หรือ อยากรู้นักวิจัย/อาจารย์ท่านนี้เชี่ยวชาญด้านใหนบ้าง?  http://130.211.241.7/expertranking/v2/  มีคำตอบให้ Expert Ranking คือ การจัดอันดับผู้เชี่ยวชาญด้านสาขาเพื่อสามารถขอรับการให้คำปรึกษาเฉพาะทางได้หรือการจัดสรรบุคคลกรเพื่อปฏิบัติงานแก้ปัญหาทั้งภาคธุรกิจและภาครัฐได้ตรงกับความเชี่ยวชาญ             ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญภายในองค์กรถือว่ามีความสำคัญมากเนื่องจากหากสามารถระบุคนในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมจะทำให้สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและจำนวนคน ดังนั้นจึงต้องมีการเก็บรวบมรวมข้อมูล วิเคราะห์จัดลำดับความเชี่ยวชาญที่เป็นอัติโนมัติ และสามารถเข้าใช้งานได้โดยง่ายผ่าน แอพพลิเคชันหรือเว็บแอพพลิเคชัน ข้อมูลผลงานวิชาการ  ของนักวิจัยถือว่ามีความหลากหลายในแต่ละสาขา ประกอบด้วยผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย (Paper) ผลงานการจดสิทธิบัตร (Patent) ผลงานหนังสือทางวิชาการ (academic book) และผลงานการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ (academic presentation) เป็นต้น ผลงานเหล่านี้สามารถสะท้อนถึงความสามารถและความเชี่ยวชาญของนักวิจัยได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับสากล เมื่อมีข้อมูลผลงานทางวิชาการของนักวิจัยจำนวนมาก จะสามารถนำมาจัดลำดับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาและลำดับสาขาที่ผู้วิจัยมีความเชี่ยวชาญได้ สามารถทดสอบการใช้งานได้ตามลิงค์ข้างล่าง  http://130.211.241.7/expertranking   เป้าหมายและผู้ได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อให้ระบบให้สามารถค้นหา คำนวณ จัดลำดับ และแสดงผลลำดับผู้เชี่ยวในสาขาวิจัยต่าง ๆ จากการใช้ข้อมูลผลงานของนักวิจัยเช่น ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ … Continue reading Expert Ranking การจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญ