Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร

A_Beautiful_Mind_Poster

QR Code for MP3
qr code for MP3
  • John Nash บิดาแห่งทฤษฎีเกม เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางจราจร
  • ชีวประวัติของ John Nash และ A Beautiful Mind
  • ทฤษฎีเกมเบื้องต้น จุดสมดุลของแนช และการประยุกต์ในการจราจร

Continue reading Traffy ITS Cast ตอนที่ 24 : ทฤษฎีเกมกับการจราจร