NAC 2012 – Shuttle Arrival Time Demo

ทีม Traffy ได้ติดตั้งระบบติดตามตำแหน่งรถบริการ เพื่อบอกเวลาเข้าป้ายของรถ บนเวบไซต์ และมือถือ เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน NAC 2012 ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/traffy.in.th/posts/332695293455943