Traffy in Windows Phone

Windows Phone Application ที่นำ Traffy API ไปใช้ Ontheroad by App Exchange Ontheroad เป็นแอพพลิเคชันสำหรับตรวจสอบข้อมูลการจราจรบนท้องถนนของกรุงเพทฯ ประเทศไทย ผู้ใช้สามารถเรียกดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆ ดูข้อมูลจากป้ายจราจรอัจฉริยะ และข่าวการจราจรบนท้องถนน (Ontheroad is an application for view an information about traffic in Bangkok, Thailand. User can view traffic congestion, traffic news, CCTV’s images and Intelligent traffic signs. No more traffic jams) http://www.windowsphone.com/en-US/apps/a1642c8b-3c45-4752-b178-3f1ce72bfe49 Bangkok Traffic Watch by Jeed+ Bangkok Traffic Watch ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ … Continue reading Traffy in Windows Phone